Styreledamot förvärvar aktier i GASPOROX AB

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) meddelar att styrelseledamot Per Nyström ökat sitt aktieinnehav i bolaget genom förvärv av totalt 9 226 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 108 000 SEK. Nyström ingår även i det konsortium som ingått avtal om teckningsförbindelse inför kommande företrädesemission.

Förvärv av aktier

Per Nyström är styrelseledamot i Gasporox sedan 2015 och Gasporox meddelar härmed att Nyström förvärvat 9 226 aktier i bolaget, motsvarande ett belopp om cirka 108 000 SEK. Förvärvet av aktier har skett i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North. Efter förvärvet uppgår Nyströms innehav i Gasporox till 10 226 aktier. Nyström är även en del av det konsortium som ingått avtal om att nyttja teckningsrätter i kommande företrädesemission, tillsammans med huvudägare, andra styrelseledamöter, personer ur ledningen samt anställda och konsulter. Totalt uppgår teckningsförbindelserna inför företrädesemissionen till cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsbeloppet.

Styrelseledamot Per Nyström kommenterar

”Gasporox är ett spännande bolag i ständig utveckling. Moder- och dotterbolaget har båda viktiga verksamheter som jag ser stor befintlig och framtida potential i, varför jag visar mitt intresse i bolaget dels genom styrelseengagemang och dels genom aktieägande.”

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.