Teckningstiden i Gasporox AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 31 maj 2018, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s (”Gasporox”) företrädesemission för att finansiera vidareutvecklingen av Gasporox teknologi inom nya applikationsområden (framförallt läcktestning) samt finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik, främst monitorering av lungor hos för tidigt födda barn. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 19 juni 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Gasporox i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför Gasporox cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.gasporox.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Gasporox företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.