Litium beslutar om en riktad nyemission om totalt 40 mkr till en premie om 11 procent

Styrelsen i Litium AB (”Litium” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie, och Bolaget kan därigenom tillföras cirka 40 mkr (”Nyemissionen”). Genomförandet av nyemissionen förutsätter ett godkännande från en extra bolagsstämma, vilken Bolaget kallar till genom ett separat pressmeddelande.

Litium avser huvudsakligen att använda emissionslikviden för produktutveckling, försäljning och marknadsföring, geografisk expansion och till att justera bolagets kapitalstruktur och stärka dess finansiella position.

“Att vi i denna turbulenta marknad framgångsrikt lyckas genomföra en emission är ett tydligt bevis för att välrenommerade investerare delar vår syn på de starka framtidsutsikterna för digital handel, SaaS-modeller och Litiums erbjudande. Med denna emission har vi en ägarlista och en kassa som bolag av vår storlek oftast bara kan drömma om. Finansieringen ger oss ett utomordentligt utgångsläge för fortsatt tillväxt”, säger vd Patrik Settlin. 

Nyemissionen riktas till TIN Fonder, Robur Fonder, Aktia Asset Management, FastPartner AB och Tagehus Holding AB. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

“Med en omsättning som till 95 procent består av återkommande intäkter, en bruttomarginal på över 75 procent och imponerande kundlista har Litium skapat förutsättningarna för att framgångsrikt expandera sin affär på ett flertal olika områden. Geografiskt så stärker denna finansiering Litiums förutsättningar att växa både i Sverige och övriga Skandinavien”, säger Henrik Carlman förvaltare av Swedbank Robur Microcap.

Litiums ARR (Annual Recurring Revenue) har under 2017-2019 haft en CAGR på 38 procent. 

”Den resa som Litium gjort med en omställning till SaaS-modell, ökad storlek på intäktsbas, geografisk expansion och lyckad inbrytning inom B2B samt byggandet av en stark ledningsgrupp sätter bolaget på stark fot för framtiden. Vi är glada att vara med och bidra med det kapital som krävs för att ta Litium mot lönsam tillväxt.” säger Erik Sprinchorn på TIN fonder.    

Teckningskursen om 12 kr har fastställts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, och motsvarar en premie om 11 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 10 mars 2020; Styrelsen i Bolaget bedömer därför att emissionsvillkoren är marknadsmässiga.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet (i kronor) och antalet aktier samt röster i Litium kan öka med 3 333 333 från 9 843 776 till 13 177 109. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 25 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Litium efter Nyemissionen.

Av tekniska skäl kommer Nyemissionen att tecknas av ABG Sundal Collier till aktiernas kvotvärde, för omedelbar vidareöverlåtelse till de institutionella investerarna som anmält sig för teckning till ett pris om 12 kr per aktie.

Genomförandet av Nyemissionen är villkorat av att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Nyemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den Riktade Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Settlin, VD Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22

E-post: patrik.settlin@litium.com

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl 21:45.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Litium har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.