Kommuniké från extra bolagsstämma i Footway: Bemyndigande om nyemission upp till 400 msek

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode har Footways ägare på extra bolagsstämma idag, den 10 mars 2020, fattat beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission vid ett eller flera tillfällen. Riktad nyemission betalas antingen genom apport eller kontant till en teckningskurs om 21 kr per aktie. Besluten stärker ytterligare Footways finansiella förmåga att genomföra affären och fortsatt driva omvandlingen och konsolideringen av europeisk e-handel.

 

Beslut vid extra bolagsstämma som hölls idag den 10 mars 2020 i Footway Group AB.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,  enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av upp till 7 997 840 stamaktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, där rätt att teckna aktier ska tillkomma aktieägare i Sportamore AB (publ), org.nr. 556788-8614 (”Sportamore”). Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i Sportamore.

Vidare beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av upp till 19 047 620 stamaktier av serie B mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till en teckningskurs om 21 kr per aktie om upp till 400 msek. 

Villkor för Erbjudandet

Genom att aktieägarna i Footway med erforderlig majoritet på stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i enlighet med det ovanstående är ett av villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllt.

 

 

 

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

 

 

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 19:00 CET.