Delårsrapport för perioden 1 maj 2019 – 31 januari 2020

Tredje Kvartalet 1 nov 2019 – 31 jan 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 17,7 (16,9) Mkr, en ökning med 0,8 Mkr dvs. 5% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 14,7 (13,4) Mkr, en ökning med 1,3 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 79% (74%) en ökning med 5% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -0,3 (-1,1) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten    -0,6 (-2,1) Mkr

Perioden 1 maj 2019 – 31 januari 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 43,1 (32,7) Mkr, en ökning med 10,4 Mkr dvs. 32% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 35,9 (27,3) Mkr, en ökning med 8,6 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 77% (76%) en ökning med 1% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -5,7 (-14,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten    -4,7 (-13,4) Mkr
 • Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
 • Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
 • Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UMC Utrecht, viktigt referenscenter, i juni 2019
 • Tog order på Delta4 Discover till Italien, från Ospedale Ivrea i juni 2019
 • Förstärkte säljorganisationen med ny VP Sales i augusti 2019
 • Tidigarelägger rapporten för första kvartalet, skickades ut i september 2019
 • Kallelse till Årsstämma skickades ut i september
 • Årsstämman väljer ny styrelse i oktober 2019
 • Unik första MR-linac strålbehandling i Uppsala, kvalitetssäkrad med kvalitetssystem från ScandiDos, november 2019

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • ScandiDos tar sig in på ny marknad genom samarbete med ledande fysiker i landet och Elekta
 • ScandiDos tar order på Delta4 Phantom+ system till tre sjukhus i Thailand

VD har ordet

Utbytesmarknaden för Delta4 Phantom kommit igång vilket ökar försäljningen av Delta4 Phantom+. Nyförsäljningen i APAC (Asien) ökar också, totalt ökade försäljningen under tredje kvartalet med 5 % jämfört med föregående års kvartal, som var starkt. För perioden ser vi en god uppgång, 32 % i försäljning. ScandiDos höga bruttomarginal bidrar till ett förbättrat kassaflöde då omsättningen ökar, detta trots en del ökade kostnader.

Marknaden för MR-linacs är ännu inte så stark som vi förväntat och tiden från order av MR-linac maskiner till leverans är relativt lång. QA utrustning köps inte lika ofta vid upphandlingstillfället av terapimaskinen som för konventionella system utan man väntar tills installationen närmar sig. Pipelinen byggs dock upp successivt så vi har goda förhoppningar om förbättrad tillväxt inom området.

Medicinsk teknik står inför uppdatering från MDD till MDR vilket är ett stort krävande steg där både kvalitetsledningssystem och produktcertifiering skall uppdateras. ScandiDos har investerat i utökad kapacitet för att klara detta större åtagande.

Vi känner alla ett medlidande med de som drabbas av Corona utbrottet i Kina. ScandiDos har endast påverkats affärsmässigt då vi har ställt in användarmöten och inplanerade marknads- och säljaktiviteter i den drabbade delen av Asien.

Bolaget bedömer att Delta4 TPV blir ett viktigt komplement till vår produktportfölj. Projektet är något försenat och planerad release är första halvåret 2020/2021. Marknadens intresse för produkten är bra och vi ser med tillförsikt fram emot lanseringen av produkten.

Uppsala 10 mars 2020

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

 

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4Discover är ScandiDos Disruptiva område som på ett unikt sätt möjliggöra oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl. 18:30 CET.