ScandiDos nyemission övertecknad

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

ScandiDos AB (”ScandiDos” eller ”Bolaget”) har sammanställt utfallet i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) och resultatet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Totalt tecknades 11 622 204 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 84,1 procent av Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 6 183 549 aktier, motsvarande 44,7 procent, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades således Företrädesemissionen till 128,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs ScandiDos 34,5 MSEK före emissionskostnader.

De aktier som inte tecknades genom företrädesrätt kommer tilldelas personer i enlighet med de villkor som angivits prospektet som offentliggjordes den 10 maj 2019. Eftersom Företrädesemissionen tecknades till 128,8 procent kommer således inga emissionsgarantier tas i anspråk. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. Sista handelsdag med BTA beräknas inträffa under vecka 26, 2019 och de nya aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Genom Företrädesemissionen kommer ScandiDos aktiekapital att öka med 690 981,15 SEK till 2 072 943,50 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 13 819 623 aktier till totalt 41 458 870 aktier.

”Utfallet i Företrädesemissionen visar på ett tydligt stöd för Bolaget från både befintliga och nytillkommande investerare. Med en stärkt kassa kan vi nu fokusera på försäljning av våra produkter där vi ser en fortsatt god efterfrågan på den nyligen lanserade Phantom MR.”, säger Görgen Nilsson, VD i ScandiDos.

Rådgivare 

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till ScandiDos i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till ScandiDos. 

För ytterligare information: 
Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. [19:10] CET.