ScandiDos offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Det prospekt som ScandiDos AB (publ) (”ScandiDos” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för ScandiDos aktieägare om cirka 34,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 28 februari 2019.

Prospekt
Det prospekt som ScandiDos har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från ScandiDos och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på ScandiDos webbplats (www.scandidos.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till ScandiDos direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår ScandiDos kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2019. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och räntebärande skulder per den 28 februari 2019

MSEK 2019-02-28
Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 6,0
Blancokrediter 5,3
Summa kortfristiga skulder 11,3
Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 1,7
Blancokrediter
Summa långfristiga skulder 1,7
Eget kapital
Aktiekapital 1,4
Övrigt tillskjutet kapital 99,7
Reserver
Balanserat resultat inklusive årets resultat -71,7*
Summa eget kapital 29,4
Summa eget kapital och skulder 42,4

* Balanserat resultat inklusive periodens resultat redovisas per den 31 januari 2019.

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2019

MSEK 2019-02-28
A. Kassa 3,7
B. Andra likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C) 3,7
E. Kortfristiga räntebärande fordringar
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 11
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder 0,3
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 11,3
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)2 7,6
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 1,7
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 1,7
O. Nettoskuldsättning (J+N) 9,4

Företrädesemissionen i sammandrag

  •  Aktieägare i ScandiDos erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 maj 2019. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ScandiDos.
  •  Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie.
  •  ScandiDos tillförs vid full teckning cirka 34,5 MSEK före emissionskostnader.
  •  Teckning sker under perioden 13 – 27 maj 2019.
  •  Handel i teckningsrätter sker under perioden 13 – 23 maj 2019.
  •  Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna ca 3,5 MSEK i Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och att teckna sig för dessa till ett belopp om ca 5,9 MSEK. Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp om högst ca 25,2 MSEK.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ScandiDos i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt:
Görgen Nilsson, CEO ScandiDos
Telefon: +46 18 472 30 30
E-post: gorgen.nilsson@scandidos.com
www.scandidos.com

Om ScandiDos:
ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom, numera ersatt Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste produkten, Delta4 Discover, stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagda i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 noterat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 11:45 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ScandiDos AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ScandiDos har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ScandiDos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.