Litium utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier och avser att kalla till extra bolagsstämma

Litium AB (”Litium” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission av aktier motsvarande ett värde om cirka 40 mkr riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book-building-förfarande. 

Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Litium beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Spotlight Stock Market klockan 9.00 den 11 mars 2020, samt att en efterföljande extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Bolaget kommer att informera om utfallet av book-building-förfarandet i ett pressmeddelande när processen har avslutats, och avser att kalla till extrastämma genom ett separat pressmeddelande.

Litium avser huvudsakligen att använda emissionslikviden för produktutveckling, försäljning och marknadsföring, geografisk expansion och till att justera bolagets kapitalstruktur och stärka dess finansiella position. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare. 

Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Settlin, VD Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl. 17.31 CET.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Litium har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.