Mål för kundspecifikt licensavtal senareläggs

Smoltek kommer inte att uppnå målet om ett kundspecifikt licensavtal under 2018, en målsättning som bolaget kommunicerat tidigare. 

– Det här förändrar inte utsikterna för bolaget på lång sikt. Målbilden med att uppnå ett antal licensavtal avseende våra egna applikationer kvarstår, säger Anders Johansson, VD Smoltek.

Det senarelagda målet om att uppnå ett kundspecifikt licensavtal är relaterat till den order från den ledande processteknikleverantören som Smoltek kommunicerade i januari avseende produktion av skräddarsydda testenheter. Denna order har sedan följts av en ytterligare order från samma kund.

– Vi för en aktiv dialog med kunden angående nästa steg, med målet att närma oss en licens för denna kundspecifika applikation, säger Anders Johansson.

Smolteks affärsidé för licensiering av kretsintegrerade kolnanofiberbaserade CNF-MIM-kondensatorer ligger fast. Den baseras på den teknik för vilken Smoltek tidigare i flera steg kommunicerat kraftigt ökad prestanda. Utvecklingen pågår planenligt. 

Kontakt 

 För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/Smoltek, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/, Facebook: https://www.facebook.com/smoltek/ 

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 49 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018.