MEDDELANDE OM STABILISERINGSÅTGÄRDER, AVSLUTANDE AV STABILISERINGSPERIOD OCH UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder utförts i tbd30 AB:s (publ) ("tbd30" eller "Bolaget") aktier som handlas på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Carnegie har utnyttjat övertilldelningsoptionen och återköpt 34 065 A-aktier i tbd30.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade A-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), hade Carnegie möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kunde genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började per första dag för handel med A-aktierna på Nasdaq Stockholm, den 24 juni 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Inga transaktioner fick genomföras till ett högre pris än det som gällde för Erbjudandet, det vill säga 100 SEK.

Stabilisering kunde ske genom att Carnegie hade möjlighet att återköpa maximalt de 400 000 A-aktier som utgjordes av övertilldelningsoptionen i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). A-aktier som av Carnegie förvärvades inom ramen för stabiliseringsåtgärder kommer att överföras till Bolaget vederlagsfritt för att innehas av Bolaget. De A-aktier som inte återköps inom ramen för stabilisering kommer att fortsätta innehas av investerare och likviden för dessa A-aktier kommer att, likt likviden från Erbjudandet, placeras på det spärrade kontot och hanteras på samma sätt som likviden från Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget avser att inför nästkommande årsstämma den 17 september 2021 föreslå att sådana av Bolaget innehavda aktier samt tillhörande investeraroptioner 1 löses in av Bolaget.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Totalt har Carnegie återköpt 34 065 A-aktier vilka således kommer att överföras till Bolaget enligt vad som framgår ovan.

Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull, johan.flintull@carnegie.se, +46 (0) 858 86 88 42.

Stabiliseringsinformation:
Emittent: tbd30 AB (publ)
Instrument: A-aktier (ISIN: SE0016075246)
Erbjudandestorlek (inklusive övertilldelningsoption): 8 400 000 A-aktier
Erbjudandepris: 100 SEK per A-aktie
Tradingsymbol: tbd30
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2021-06-24 16 492 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-28 10 346 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-29 3 339 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-30 2 465 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-07-01 889 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-07-09 490 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-07-19 44 100,00 100,00 100,00 SEK SSME

 

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan information som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30

tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.

tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.