tbd30 avser förvärva Spolargruppen – ambition att etablera en ledande nordisk aktör inom relining och rörspolning

tbd30 AB (publ) (”tbd30” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Spolargruppen Sverige AB (”SPG”), en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning. SPG, som omsätter drygt 500 Mkr på årsbasis med god lönsamhet, har en hög andel intäkter från återkommande kunder och en väldiversifierad ström av intäkter från huvudsakligen företagskunder. Som en del av den fortsatta finansieringen har ett antal institutionella och andra investerare, däribland Lannebo Fonder och Carnegie Fonder, åtagit sig att teckna 1 500 000 nya A-aktier i tbd30 i en riktad nyemission som utges till 100 kronor per aktie. Om Nasdaq bedömer att Bolaget och SPG uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market avser Bolaget att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och enligt gällande regler avnotering från Nasdaqs huvudlista.

”Vi har sedan noteringen av tbd30 i juni 2021 arbetat intensivt med att identifiera och utvärdera ett stort antal potentiella förvärvskandidater, och SPG har utkristalliserats som det mest intressanta investeringsalternativet för att skapa attraktiv avkastning för våra aktieägare över tid. Vi har stora ambitioner att som aktiva ägare, tillsammans med SPG och dess ledning, flytta fram marknadspositionerna ytterligare samt accelerera bolagets expansiva och lönsamma resa såväl via organisk tillväxt som via kompletterande förvärv”, säger Anders Lönnqvist, VD tbd30.

SPG, som sysselsätter drygt 300 medarbetare, är ett av Sveriges ledande fullserviceföretag inom så kallad relining och rörspolning med en marknadsandel om drygt 10 procent. Den svenska marknaden för relining och rörspolningstjänster beräknas uppgå till cirka 4,5 Mdkr 2021 och har uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om över 10 procent den senast sjuårsperioden. Marknaden förväntas uppvisa en framtida tillväxt om cirka 12% per år, innebärandes en estimerad marknadsstorlek i Sverige om cirka 7 Mdkr 2025.

Den totala köpeskillingen uppgår till 801 Mkr på skuldfri basis och erläggs genom en kombination av kontanter och nyemitterade A-aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande från en majoritet av tbd30s aktieägare vid en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 19 april 2022, samt att samtliga av Nasdaq Stockholms noteringsvillkor för en bolagskombination som genomförs av ett förvärvsbolag (SPAC-bolag) uppfylls. Ett antal större aktieägare samt Bolagets ledning och styrelseledamöter, som tillsammans representerar totalt cirka 78% av kapital och röster i Bolaget innan Förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att stödja Förvärvet och att rösta för dess genomförande på den Extra Bolagsstämman.

Se även www.tbd30.se för fullständigt pressmeddelande samt bolagspresentation.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lönnqvist, VD tbd30, +46 73 386 38 62, anders.lonnqvist@tbd30.se
Frågor kan även sändas per e-post till Caesar Gezelius, CFO tbd30, caesar.gezelius@tbd30.se

Om tbd30
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom tjänste- och serviceverksamheter. tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning som tillsammans har lång erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.