Kommuniké från årsstämma i tbd30

Årsstämman i tbd30 AB (“tbd30” eller “Bolaget“) hölls idag den 17 september 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i tbd30.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn. Ingrid Bonde omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode ska utgå med 250 000 till envar styrelseledamot och med 500 000 kronor till styrelseordföranden. Det beslutades vidare arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2021.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 8 516,25 kronor till 2 616 483,75 kronor utan återbetalning till aktieägarna. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning av 34 065 A-aktier som innehas av Bolaget. Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan ett tillståndsförfarande enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen eftersom Bolagets aktiekapital återställs genom fondemission enligt nedan.

FONDEMISSION
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 8 516,25 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tbd30.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se
 
Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av TBD30 AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision
vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.

tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.