Kommuniké från extra bolagsstämma i tbd30 den 19 april 2022 samt ansökan om avnotering m.m.

Extra bolagsstämman i tbd30 AB (“tbd30” eller “Bolaget”) hölls idag den 19 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Cirka 87% av avgivna röster på den extra bolagsstämman var för att genomföra förvärvet, och över 95% av avgivna röster var för övriga beslutspunkter.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV BOLAGETS FÖRVÄRV AV SPOLARGRUPPEN SVERIGE AB
Stämman beslutade godkänna Bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB genom avtal daterat den 22 mars 2022.

GODKÄNNANDE AV BESLUT OM APPORT-/KVITTNINGSEMISSION AV AKTIER
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om apport-/kvittningsemission.

GODKÄNNANDE AV BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER MOT KONTANT BETALNING
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission. Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

GODKÄNNANDE AV BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER TILL INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier till innehavare av teckningsoptioner. Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UTGE NYA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt styrelsens förslag. Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

INLÖSEN AV A-AKTIER
Från dagen för kallelse till extra bolagsstämma har innehavare av aktier av serie A haft möjlighet att ansöka om inlösen av dessa enligt villkor i Bolagets bolagsordning, vilka tillställts aktieägare per brev och hållits tillgängliga på Bolagets hemsida. Vid anmälningstidens utgång har 1 243 790 aktier av serie A giltigen anmälts för inlösen enligt villkoren motsvarande ett sammanlagt inlösenbelopp om 124 379 000 kronor. Preliminärt förväntas registrering av inlösen av dessa aktier kunna ske senast den 6 maj 2022 och inlösenlikvid kunna utbetalas den 10 maj 2022. Genomförande av inlösen och utbetalning av inlösenlikvid villkoras av att Bolaget slutför förvärvet av Spolargruppen Sverige AB.

FÖRVÄRV AV TECKNINGSOPTIONER
Från dagen för kallelse till extra bolagsstämma har innehavare av Bolaget utgivna teckningsoptioner 2021:1 respektive teckningsoptioner 2021:2 haft möjlighet att ansöka om Bolagets förvärv av dessa i enlighet med villkor kommunicerade i samband med kallelsen. Vid anmälningstidens utgång har 1 406 666 teckningsoptioner 2021:1 respektive 5 152 570 teckningsoptioner 2021:2 lämnats in. Preliminärt förväntas likvid för förvärvade teckningsoptioner kunna erläggas den 10 maj 2022. Genomförande av Bolagets förvärv av teckningsoptioner 2021:1 respektive teckningsoptioner 2021:2 villkoras av att Bolaget slutför förvärvet av Spolargruppen Sverige AB.

ANSÖKAN OM AVNOTERING
tbd30 har, i enlighet med tidigare kommunikation, ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm. Den 22 mars 2022 offentliggjorde tbd30 dess avsikt att genomföra ett förvärv av Spolargruppen Sverige AB. Av pressmeddelandet framgick att tbd30, som ett led i att genomföra denna transaktion, skulle komma att ansöka om avnotering från Nasdaq Stockholm och i stället ansöka om upptagande till handel av dess aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. tbd30 har nu lämnat in en ansökan om avnotering av dess aktier och teckningsoptioner från Nasdaq Stockholm. Ansökan om avnotering är villkorad av upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilket i sin tur förutsätter slutförande av ovannämnda förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.tbd30.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av tbd30 AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom tjänste- och serviceverksamheter. tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning som tillsammans har lång erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.