Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Den preliminära teckningssammanställningen av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 respektive serie 2023/2025:1, som offentliggjordes den 24 april 2023 och där teckningsperioden löpte ut den 19 juni 2023 ("Företrädesemissionen") i Nordic LEVEL Group AB (publ) ("LEVEL" eller "Bolaget"), visar att 15 727 104 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna togs därmed i anspråk från cirka 56,8 procent till cirka 80,0 procent av företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs LEVEL cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker balansräkningen och möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa åtgärder innan Företrädesemissionens genomförande.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 19 juni 2023 och den preliminära sammanställningen visar att 12 231 828 units, motsvarande cirka 44,2 procent, tecknades genom stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 3 495 276 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 12,6 procent för en total teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 56,8 procent. Ett administrativt förbiseende har resulterat i att en del av de uniträtter som av vissa teckningsåtagare avsågs utnyttjas för teckning av units avyttrades via automatiskt förfarande. Dessa teckningsåtagare har därför tecknat units utan företräde, vilket motsvarar deras andelar i Företrädesemissionen. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 23,2 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 80,0 procent och LEVEL därmed tillförs cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader.

"Jag vill tacka alla aktieägare som deltagit i emissionen för det fortsatta stödet för LEVEL samt hälsa nya aktieägare välkomna. Stärkta av kapitaltillskottet genom nyemissionen fortsätter nu arbetet med att implementera bolagets tillväxtstrategi genom att befästa bolagets marknadsposition ytterligare samt realisera kommunicerade lönsamhetsförbättringar”, kommenterar Jörgen Lundgren, VD Nordic LEVEL Group.

Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 1 juni 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 22 juni 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras omkring den 22 juni 2023.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 47 181 312,00 SEK, från 118 352 481,00 SEK till 165 533 793,00 SEK, genom utgivande av 47 181 312 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 352 481 till 165 533 793 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 28,5 procent i röster och kapital.
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 och serie 2023/2025:1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i LEVEL kommer antalet aktier att öka med ytterligare 31 454 208 till totalt 196 988 001 aktier och aktiekapitalet att öka med 31 454 208,00 SEK till totalt 196 988 001,00 SEK. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår för serie 2023/2024:1 till 1,10 SEK per ny aktie och för serie 2023/2025:1 till 1,65 SEK per ny aktie

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LEVEL i samband med nyemissionen och Foyen Advokatfirma KB är legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl. 20.40 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren, VD
Tel: +46 8 620 82 08
E-post: Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

LEVELs Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 

LEVEL i korthet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från utvalda samarbetspartners och tillverkare vilka anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap dygnet runt, larmcentrals- och SOC-tjänster samt service och support. LEVELs prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell och evenemangsbranschen. Utöver detta levererar LEVEL även tjänster till privatpersoner

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LEVEL. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LEVEL för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.