Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 24 april 2023 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt 

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 1 juni 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.nordiclevelgroup.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

Företrädesemissionen i sammandrag 

  • Aktieägare i LEVEL erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 juni 2023.
  • Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av tre (3) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie 2023/2024:1 och en (1) teckningsoption av serie 2023/2025:1.
  • Teckningskursen är 3,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5 – 14 juni 2023.
  • Anmälan om teckning av Units genom utnyttjade av uniträtter sker under perioden 5 – 19 juni 2023.
  • Teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 14 – 28 juni 2024, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,10 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356160 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.
  • Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 10 – 24 juni 2025, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356178 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga samt externa parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 83,0 MSEK. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LEVEL i samband med nyemissionen och Foyen Advokatfirma KB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren, VD
Tel: +46 8 620 82 08
E-post: Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com
Nordic LEVEL Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

LEVEL i korthet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från utvalda samarbetspartners och tillverkare vilka anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap 24/7, larmcentrals- och SOC-tjänster samt service och support. LEVELs prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell och evenemangsbranschen. Utöver detta levererar LEVEL även tjänster till privatpersoner.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i LEVEL. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i LEVEL sker enbart genom det prospekt som LEVEL nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya aktier och teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 
Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.