Kommuniké från Hoi Publishing AB:s årsstämma den 1 juni 2023

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll årsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 1 juni 2023.

Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning 
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes. 

Ansvarsfrihet 
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden 
Stämman beslutade i enlighet med största aktieägaren Rambe Group AB:s förslag att ett arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant med nyval av Rikki Tholstrup Jørgensen som ledamot och Anette Mattsson som suppleant samt omval av Jesper Hörnberg, Lars Rambe, Kristina Ahlinder, Alexander Koistinen och Niclas Folkesson som ledamöter. Jesper Hörnberg omvaldes som ordförande. Stämman avtackade Sandra Gustafsson.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant, och

omvalde Maneki Revision AB som revisor med huvudansvarig revisor Kristoffer Fristedt.

Rikki Tholstrup Jørgensen är en dansk entreprenör som startade sitt första förlag 2012 och sålde det 2019. Därefter förvärvade han majoriteten i Superlux ApS, ett nu väletablerat och högt ansett förlag som förvärvades av Hoi Publishing 27 april i år.  Rikki har i egenskap av VD i Media Group Denmark utvecklat den verksamheten från 2019 fram till idag så att den gått från 1 till 30 m DKK i omsättning och med god lönsamhet.

Anette Mattsson var tidigare VD för den regionala filmfonden "Film Capital Stockholm" i Stockholm-Mälardalen där hon skapade en tillväxt av fondmedel från 1 till 70 m SEK på bara 3 år. Hon har varit Exekutiv Producent och medverkat till finansieringen under åren 2015-2018 av totalt 25 långfilmer, 18 dramaserier och 17 dokumentärer. Anette har mer än 25 års erfarenhet som ledare och chef. Hon har precis tillträtt som VD för Script46 AB, ett intressebolag som Hoi Publishing äger 30% av.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner 
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar sådant bemyndigande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om kvittningsemission

I syfte att omvandla skulder till eget kapital beslutade stämman om en kvittningsemission av högst 1 500 000 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna aktierna tillkommer Gepfandet Holding ApS, CVR 35662685, med 1 125 000 aktier och Kathrine Frich Lindstrøm Schultz med 375 000 aktier. Teckningskursen fastställdes till 3,00 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet förs till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 14 dagar från dagens stämma. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara minst i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 150 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Stockholm 1 juni 2023

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.