NOWO, Nowonomics AB (publ) tillträder majoriteten av aktierna i QQM Fund Management AB och skapar förutsättningar för lönsamhet i förvaltningen under 2022.

Den 24 juni 2021 offentliggjorde Nowonomics AB (publ) (”Bolaget”) att Bolaget ingått avtal om förvärv av 14 007 aktier (”Aktierna”), motsvarande cirka 72 procent av samtliga aktier, i AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB, org.nr 556733-2860 (”QQM” respektive ”Förvärvet”) via en apportemission. Förvärvet av QQM var bland annat villkorat av att Finansinspektionen godkände Bolaget som ny majoritetsägare i QQM enligt tillämpliga lagregler och sådant godkännande erhölls den 5 oktober 2021. Då samtliga övriga villkor för förvärvet nu har uppfyllts fullföljdes Förvärvet idag den 2 februari 2022 genom Bolagets tillträde av Aktierna.

Rutger Selin, VD på NOWO kommenterar:

– Genom tillträdet skapas förutsättningar för att utöka NOWOs fondutbud till NOWOs dryga 65 000 medlemmar. Vi kommer snart att påbörja flytten av NOWO Fund till QQM efter godkännande av Finansinspektionen. Med ett samlat förvaltat kapital om cirka 700 MSEK och ett kontinuerligt inflöde uppnår vi nu en god intäktsström som gemensamt med minskade externa kostnader skapar goda förutsättningar för lönsamhet i år. 

Ola Björkmo, VD på QQM Fund Managment AB kommenterar:

– QQM:s ägare erhöll ett attraktivt erbjudande att sälja en del av bolaget till en nytänkande aktör på marknaden. Förvaltningsteamet kvarstår intakt i QQM och vårt fokus är som alltid att skapa god riskjusterad avkastning till våra andelsägare. Tillsammans med NOWO kommer vi att bygga ett växande fondbolag med nytänkande produkter.

I samband med tillträdet beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 februari 2021 och i enlighet med förvärvsavtalet, att emittera högst 348 086 aktier i en riktad nyemission till Säljarna (enligt nedan definition), utgörande hela köpeskillingen för Aktierna i QQM, och varmed betalning för de nyemitterade aktierna i Bolaget således erläggs genom tillskjutande av Aktierna i QQM som apportegendom (”Apportegendomen” respektive den ”Riktade Nyemissionen”). 

De huvudsakliga villkoren för den Riktade Nyemissionen följer enligt nedan:

Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa av aktieägarna i QQM (”Säljarna”). Motivet för emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra förvärvet av Aktierna i QQM.

Teckningskurs

De nya aktierna ska tecknas till en kurs av 34,50 kronor per aktie, varav kvotvärde uppgår till 0,1728 kronor (avrundat). Teckningskursen har bestämts genom förhandling med säljarna. 

Överkurs

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och teckningstid

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast fem (5) dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

Betalning

Betalning för de nya aktierna ska ske genom att Säljarna tillskjuter Apportegendomen till Bolaget i samband med teckningen. Redogörelse för Apportegendomen framgår av styrelsen redogörelse som har framlagts. Eventuell överskjutande respektive underskjutande del av teckningslikvid på grund av avrundning efterges i sin helhet av tecknare respektive Bolaget (såsom tillämpligt).

Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Bolagets aktiekapital kommer i samband med den Riktade Nyemissionen att öka med 60 155,8828 kronor (avrundat) till totalt 1 461 458,9391 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 8 108 500 till 8 456 586 aktier.

Denna information är sådan information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 09.25 CET.

För mer information, kontakta:

Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.
Ola Björkmo, VD QQM Fund Managment, +46 70 618 33 80.

Om Nowonomics AB (publ)

NOWO, (Nowonomics AB (publ) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250