NP3 förvärvar fastigheter om 251 miljoner kronor och genomför en riktad emission av preferensaktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen (”Bonnier”). Köpeskillingen kommer att bestå av dels 3 miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet avser i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28 700 kvadratmeter och en tomtareal om 80 100 kvadratmeter. Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 26,2 miljoner kronor och har en uthyrningsgrad om 91,6 procent. Största hyresgäst utgörs av Bonnier som står för 80 procent av hyresvärdet. Den genomsnittliga durationen/löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,0 år.

Som en del av köpeskillingen för de förvärvade fastigheterna kommer styrelsen i NP3, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, att vid tillträdet av fastighetsförvärvet besluta om emission av 3 000 000 nya preferensaktier till Bonnier till en teckningskurs om 34,02 kronor per preferensaktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NP3s preferensaktie under de 45 handelsdagarna närmast före ingåendet av avtalet om fastighetsförvärvet. NP3 och Bonnier har överenskommit om en så kallad lock-up som innebär att Bonnier får avyttra en tredjedel av de nya preferensaktierna först efter 30, 60 respektive 90 kalenderdagar från tillträdesdagen för transaktionen, såvida inte avyttring dessförinnan sker till ett pris som minst motsvarar teckningskursen eller såvida inte NP3 medger annat.

Emissionen av de nya preferensaktierna innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 89 445 419 till 92 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 38 000 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 313 058 966 kronor till 323 558 966 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 3,2 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen och 0,5 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier.

Rådgivare

Falkenborn Advokatbyrå AB och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legala rådgivare till NP3 i samband med transaktionen.

Pangea property partners har varit säljarnas finansiella rådgivare.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 21.20 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 578 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 403 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2021 uppgick till 14 065 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.