Nya prekliniska data visar att OssDsigns innovativa syntetiska bengraft ger bättre benomvandling efter steloperation i ländryggen än jämförbar ortobiologisk produkt

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolagets nyligen förvärvade ortobiologiska produkt OssDsign Catalyst (tidigare Osteo3 ZP Putty) har utvärderats i en preklinisk forskningsstudie där benbildning och biomekanik utvärderades efter steloperation i ländryggen, så kallad spinalfusion. Resultaten visar att OssDsign Catalyst inducerade snabb och stabil benbildning vilket ledde till att framgångsrik fusion uppnåddes efter 26 veckor i 100% studiegruppen, jämfört med 60% i gruppen som erhöll en motsvarig marknadsgodkänd produkt.

OssDsign utvecklar patientspecifika regenerativa implantat med syfte att återställa skallbensdefekter. I samband med det nyligen genomförda förvärvet av Sirakoss Ltd, breddade OssDsign sin produktportfölj med innovativa ortobiologiska lösningar, inklusive ett syntetiskt bengraft numera kallat OssDsign Catalyst. Produkten är baserad på nanokristaller med en unik struktur och kemi som är utvecklat att stimulera kroppens naturliga benbildning. OssDsign Catalyst utvecklas inledningsvis inom spinalfusion, ett indikationsområde vars marknadsvärde uppgår till cirka USD 2,6 miljarder 2021. I dagsläget uppnås inte den önskade kliniska effekten efter spinalfusioner i upp till 35 procent av fallen. Behovet av nya och innovativa produkter som har förmåga att förbättra läkning och benbildning, och på så vis förbättra det kliniska utfallet, är därför stort.

I den nyligen publicerade prekliniska studien användes en validerad och allmänt accepterad forskningsmodell för att utvärdera OssDsign Catalysts förmåga till gynnsam benbildning och inläkning efter spinalfusion. I studien jämförde forskarna användningen av autologt ben (individens egen vävnad) med OssDsign Catalyst i kombination med autologt ben samt med en jämförbar marknadsgodkänd ortobiologisk produkt i kombination med autologt ben. För att utvärdera utfallet av de olika produkterna genomfördes mätningar och biokemiska vävnadsanalyser vid fyra mättillfällen: efter 6, 9, 12 eller 26 veckors behandling. Efter 26 veckor uppvisade OssDsign Catalyst gynnsam benbildning och inläkning i 100% av de studerade fallen, jämfört med 60% av fallen med den marknadsgodkända produkten. Vidare visade vävnadsanalyser efter 26 veckor på konsekvent benbildning i behandlingsgruppen som erhållit OssDsign Catalyst, något som inte kunde observeras i jämförelseprodukten.

Sammanfattningsvis visade den prekliniska studien att OssDsign i kombination med autologt ben uppnådde överlägsen fusion och inläkning jämfört med en marknadsgodkänd ortobiologisk produkt. Resultaten är i linje med tidigare forskningsresultat rörande OssDsign Catalyst och stödjer fortsatta utvecklingsaktiviteter av produktplattformen.

”Vi är mycket glada över att OssDsigns nyförvärvade, toppmoderna ortobiologiska produkt visade på en hög behandlingseffekt i denna vetenskapliga studie och att produkten blir uppmärksammad i det internationella forskningssamhället. Det strategiska uppköpet har stärkt OssDsigns position genom att bredda vår produktportfölj med ytterligare en innovativ lösning för behandling av patienter som lider av svåra skador och sjukdomstillstånd,” säger Morten Henneveld, vd, OssDsign AB.

För att läsa hela den vetenskapliga artikeln klicka på länken: länk till studien

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.