Nyemissionen i OssDsign AB (publ) inför notering på Nasdaq First North övertecknad

Den 2 maj 2019 beslutade styrelsen i OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2019, att genomföra en nyemission om högst 5 500 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är den 24 maj 2019. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 117 procent. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget därmed cirka 151,3 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 825 000 aktier kan utnyttjas fullt ut tillförs Bolagets ytterligare 22,7 MSEK före emissionskostnader. OssDsign tillförs omkring 2 000 nya ägare genom Erbjudandet.

Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 17 maj 2019. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Bolaget från 12 233 168 aktier till 17 733 168 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 31 procent. I det fall även övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer det totala antalet aktier öka med ytterligare 825 000 aktier till totalt 18 558 168 aktier och den totala utspädningseffekten kommer uppgå till 34 procent. Teckningskursen uppgick till 27,50 SEK per aktie. Erbjudandet omfattades till cirka 74 procent av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Bolagets två största aktieägare samt Bolagets styrelseordförande Simon Cartmell och styrelsemedlemmen Anders Qvarnström.

”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för OssDsign och att vi lyckats attrahera såväl välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Den genomförda nyemissionen samt den förestående listningen på Nasdaq First North gör att vi kan fullfölja vår strategi och genomföra de planerade marknadssatsningarna som krävs för att uppnå stark tillväxt samt uthållig och tilltagande lönsamhet.”, säger Anders Lundqvist, VD i OssDsign.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 2 maj 2019. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 21 maj 2019. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktion på avräkningsnotan och likviddag är den 23 maj 2019. Meddelande går enbart ut till de som har blivit tilldelade aktier.

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. SV Ventures har agerat Co-Advisor i strategiska frågor till Bolaget i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA.