Nyttjande av teckningsoptioner serie TO 7

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung, och CSO Luiza Jedlina nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner serie TO 7 som erhölls i samband med företrädesemissionen 2021, samt ytterligare teckningsoptioner serie TO 7 som har köpts i marknaden. Vidare har Aptahem erhållit information om att Bolagets största ägare Ivar Nordqvist har för avsikt att nyttja sina teckningsoptioner serie TO 7, motsvarande cirka 30% av det totala antalet teckningsoptioner serie TO 7.

Villkor för teckningsoptioner serie TO 7 i sammandrag:

  • Inlösenperiod: 22 mars – 5 april 2022.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner serie TO 7 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,32 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 som kan inbringa totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 7 är den 1 april 2022.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.