OssDsign AB (publ) förstärker patentportföljen ytterligare

Det europeiska patentverket (EPO) har kommunicerat att de avser bevilja OssDsign AB två nya europeiska patent relaterade till bolagets materialteknologi och implantatdesign. Detta kommer att ytterligare förstärka OssDsigns omfattande patentskydd inom keramiska materialformuleringar och dess användning för medicinska tillämpningar.

Det första patentet täcker implantatet, dess förstärkande struktur, samt metoden att tillverka ett patientspecifikt implantat med hjälp av additiv tillverkning. Den additiva tillverkningsprocessen medför ett flertal fördelar såsom snabb tillverkning av patientspecifika implantat samt ett flertal implantategenskaper, exempelvis varierande styvhetsgrad och möjlighet att tillverka implantat med komplexa och/eller irreguljära geometrier (inklusive komplext kurvade ytor). Det andra patentet täcker en effektiv metod för att framställa ett format objekt av porös keramisk cement. 

Patenten är giltiga till 2034 respektive 2035 och täcker den europeiska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 17:00 CET.