Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med stamcellsbolaget NextCell Pharma AB:s (“NXTCL”) noteringsemission under våren 2017 pågår fram till och med den 13 september 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 11 september 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 5,00 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 2 860 940 aktier och NXTCL tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 13 september 2018 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske under vecka 41.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 11 september 2018. Notera även att teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2018, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 11 september 2018.

Anmälningssedel finns för nedladdning på NXTCL:s (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad