Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) företrädesemission av units under våren 2018 pågår fram till och med den 1 november 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 oktober 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas, nyemitteras 5 789 294 aktier och Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 1 november 2018 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske under vecka 46.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 30 oktober 2018. Notera även att teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 1 november 2018, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 30 oktober 2018.

Teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Initiator Pharma i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. Det stora ED-patientsegmentet som lider av diabetes svarar ofta dåligt på dagens läkemedel och är därför av särskilt intresse för Initiator Pharma. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998).