Rättelse: Sound Dimension AB (publ): Sound Dimensions företrädesemission tecknades till 85% inklusive kvittning av skuld

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sound Dimension offentliggjorde den 3 augusti 2023 utfallet i den företrädesemission Bolaget genomfört. Rättelse har gjorts med ändring avseende den publika teckningsgraden, garantiåtagande samt förändring av aktiekapital. Rättelsen påverkar inte tillförda medel till Bolaget.

Företrädesemissionens teckningsgrad uppgick till ca 85%, inklusive kvittning av skuld.

Styrelsen för Sound Dimension AB (publ) (“Sound Dimension” eller Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 10 juli 2023 och vars teckningsperiod avslutades den 1 augusti 2023 (“Företrädesemissionen”). Totalt tecknades ca 85% inklusive kvittning av skuld. Därav tecknades 10 431 760 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 25,6% procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 964 721 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 2,4 procent av Företrädesemissionen.

Därtill togs emissionsgarantier avseende 15 768 750 aktier i anspråk, motsvarande ca 38,8 procent av Företrädesemissionen, för en sammanlagd teckningslikvid om ca 3,15 MSEK, motsvarande ca 74,2% av de totala garantiåtagandena. Sound Dimension tillförs genom Företrädesemissionen sammanlagt ca 5,4 MSEK före emissionskostnader om ca 1,4 MSEK.

Bolaget tecknade i maj 2023 brygglåneavtal med fyra aktieägare, totalt uppgående till ca 1,4 MSEK inklusive ränta och avgifter. Bolaget har erhållit kvittningsåtagande från samtliga fyra långivare att de önskar kvitta sin fordran avseende brygglånet mot aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Bolaget. Därutöver har Bolaget, som tidigare kommunicerat erhållit kvittningsåtagande från Gemstone Capital A/S avseende skuld om 0,15 MSEK som önskar kvitta sin fordran mot aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Bolaget. Gemstone Capital A/S menar att kvittningsåtagandet gynnar Bolaget och dess aktieägare såväl strategiskt som ekonomiskt. Den totala kvittningen uppgår till ca 18,6% av Företrädesemissionen

Kvittning kommer att ske inom ramen för Företrädesemissionen.  

Rickard Riblom, VD kommenterar:

“Det känns bra nu då vi med finansieringen på plats äntligen kan ha tydligt fokus på kunder och att sälja. Jag vill självklart tacka både de nya och befintliga aktieägarna för förtroendet och satsar nu på att leverera resultat tillbaka till er.”

Samtliga som deltagit och fått tilldelning i Företrädesemissionen kommer utöver ordinarie aktier att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och TO4, som kan nyttjas vid senare tillfälle. TO3 och TO4 är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september 2023. Kallelse sker via separat pressmeddelande.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 17 juli 2023 (“Memorandumet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Sound Dimension med 34 713 231 aktier, från 14 223 566 aktier till 48 936 797 aktier, och aktiekapitalet ökar med 6 942 644,20 SEK, från 2844713,20 SEK till 9 787 359,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om ca 59 procent av röster och kapital i Bolaget. I det fall garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 ökar den totala utspädningen från ca 59% till ca 63%.

Betalda tecknade aktier (“BTA”)

Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 33, 2023.

Rådgivare

Gemstone Capital A/S (www.gemstonecapital.com) är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB är legal rådgivare till Sound Dimension i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: +46704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Sound Dimension AB är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av teknologiska lösningar som kombinerar ljudteknologi och artificiell intelligens. Bolagets målsättning är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och med hjälp av AI. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad.

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2023.

 

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)