SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

Efter det att dagens extra bolagsstämma i SealWacs godkänt förvärv av aktierna i norska We Care AS fattade styrelsen i SealWacs AB beslut om genomförande av nyemission.

Styrelsen i SealWacs AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 3 juni 2021 fattat beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i We Care AS. Emissionen avser som högst 100 053 066 aktier i SealWacs genom betalning av 39 690 aktier i We Care AS. Varje aktieägare i We Care AS äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Vid full teckning ökar aktiekapitalet med högst 5 502 918,63 kronor till högst 11 514 081,81 kronor.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning av tecknade aktier ska senast den 15 september 2021 genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 39 690 aktier i We Care AS, Lappen 30, 5009 Bergen, Norge (org nr 817 187 242). Som uppgår till ett totalt värde om 34 601 387 kronor. Bolaget ska utöver detta erlägga ett kontant vederlag till aktieägarna i We Care AS om 10 000 000 kronor. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tidpunkten för betalning.

Apportegendomens totala värde har beräknats till 44 601 387 kronor, vilken även kommer utgöra det bokförda värdet.

Teckningskursen uppgår till 0,345 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgtan 4 411 16 Göteborg

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se