SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2019.

Sammanfattning perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 326 kSEK (-2 597)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,42)
 • Ett komplett sensorsystem har tagits fram
 • Sensorn klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc.
 • System för loggning av svetskvaliteten har introducerats 
 • Validering av sensorsystemets funktion och tillförlitlighet pågår
 • Styrelsen fattade beslut om att genomföra nyemission i början av 2020

 

 

Sammanfattning perioden oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -297 kSEK (-710)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,05 SEK (-0,12)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 257 kSEK (1 730)

 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2019

Erfarenheterna av anpassningsarbete och tidigare tester under 2018 och 2019 visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen.

SealWacs sensorsystem har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål.

SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.   

För att få möjlighet slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, fattade styrelsen under hösten 2019 beslut om att genomföra en mindre företrädesemission om totalt cirka 2, 46 MSEK. Styrelsen tog beslut om och offentliggjorde villkoren i emissionen den 7 januari 2020, vilken genomförde under andra halvan av januari och fulltecknades.

 • Den 6 februari 2019 meddelade SealWacs i pressmeddelande att arbetet ännu inte kommit så långt att det gått att visa på en problemfri och lönsam drift för producenterna. Pressmeddelandet från Bolaget informerade om att systemet fungerar helt enligt kravspecifikationen men att det ännu inte klarade de frekventa bytena av material, påstyper och storlekar, som ofta är fallet hos tillverkarna.
 • SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina produktionsrutiner, dock inte alls i den utsträckning som Bolaget antog i pressmeddelandet från 6 februari 2019. SealWacs verksamhet har under 2019 var helt inriktat mot att anpassa och prova ut sensorsystemet hos ett antal svenska tillverkare.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har varit installerat och i funktion i löpande produktion under 2018 och under första halvåret 2019.
 • Vidare informerades om att utprovningen hade visat att vid produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet material blir signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att åstadkomma den pålitlighet som krävs och att detta problem kommer att begränsa användningen av sensorn i nuläget.
 • Samtliga problem har under året lösts på ett positivt sätt genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram
 • En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och tillförlitlighet igångsattes under sista kvartalet 2019.
 • Bolagets svenska patentansökan har beviljats av PRV.
 • Under januari månad 2020 har Bolaget genomfört en företrädesemission om 2,46 MSEK (cirka 2,3 MSEK efter emissionskostnader). Syftet med emissionen var att finansiera de fortsatta valideringarna av metodens funktion och tillförlitlighet. Emissionen fulltecknades.  
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare
 • Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast (sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit så långt att sensorsystemet är väl anpassat för tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den, efter vidtagna åtgärder, fortsatta utprovningen, har sedan fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet har nu lett fram till att tillverkaren och SealWacs påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet, vilken syftar till att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten.

 

 • SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

 • Fördelar med SealWacs sensor

  • SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
  • Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
  • Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
  • Kassationskostnaderna minskar radikalt
  • SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
  • Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer

  SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

 

Göteborg den 25 februari 2020

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag okt – dec jan – dec
Belopp i SEK 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader -297 256 -710 367 -1 325 662 -2 596 927
Rörelseresultat -297 256 -710 367 -1 325 662 -2 596 927
         
Resultat från finansiella poster -50
Resultat före skatt -297 256 -710 367 -1 325 662 -2 596 977
         
Skatt
Periodens resultat -297 256 -710 367 -1 325 662 -2 596 977
         
Resultat per aktie, SEK -0,05 -0,12 -0,22 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,05 -0,12 -0,22 -0,42
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540
Balansräkning i sammandrag      
Belopp i SEK   2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Summa anläggningstillgångar   2 050 000 2 050 000
Omsättningstillgångar      
Övriga fordringar   138 254 264 558
Kassa och bank   256 738 1 730 373
Summa omsättningstillgångar   394 992 1 994 931
Summa tillgångar   2 444 992 4 044 931
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Summa eget kapital   1 784 288 3 109 950
Avsättningar   440 000    440 000
Kortfristiga skulder   220 704 494 981
Summa eget kapital och skulder   2 444 992 4 044 931
Förändringar i eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2017-12-31 1 909 767 1 213 500 3 552 699 -969 039 5 706 927
Resultat disp enl stämma     -3 552 699 3 552 699  
Årets resultat       -2 596 977 -2 599 977
Eget kapital 2018-12-31 1 909 767 1 213 500 0 -13 317 3 109 950
Resultat disp enl stämma          
Årets resultat       -1 325 662 -1 325 662
Eget kapital 2019-12-31 1 909 767 1 213 500 0 -1 338 979 1 784 288
Kassaflödesanalys i sammandrag      
Belopp i SEK   jan – dec 2019 jan – dec 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   -1 325 662 -2 596 977
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   -147 974 316 665
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
       
Årets kassaflöde   -1 473 636 -2 280 312
Likvida medel vid årets början   1 730 373 4 010 685
Likvida medel vid årets slut   256 738 1 730 373
Nyckeltal   okt-dec
2019
okt-dec
2018
jan – dec 2019 jan – dec 2018
Nettoomsättning, kSEK  
Rörelseresultat, kSEK   -297 -710 -1 326 -2 597
Periodens resultat, kSEK   -297 -710 -1 326 -2 597
Resultat per aktie före utspädning, SEK   -0,05 -0,12 -0,22 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   -0,05 -0,12 -0,22 -0,42
Eget kapital per aktie, SEK   0,29 0,93 0,29 0,50
Avkastning på eget kapital, %   neg neg neg neg
Soliditet, %   73,0 76,9 73,0 76,9
Medelantalet medarbetare  
Genomsnittligt antal aktier   6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540
Antal aktier vid periodens utgång   6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning 

Även om utvecklingskostnaderna har minskat har SealWacs under hela 2019 haft begränsad finansiell uthållighet. Styrelsen konstaterade att utprovningsarbetet har dragit ut på tiden och tagit betydligt längre tid än vad som planerats och innebörden av detta blev att det saknades tillräckliga finansiella resurser för att finansiera en fortsatt utveckling och för att genomföra en bredare kommersiell lansering. För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, konstaterade styrelsen att SealWacs behövde kapitaliseras. Styrelsen i SealWacs har ett bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019 att fatta beslut om att fram till tiden för nästa ordinarier bolagsstämma genomföra nyemission. Styrelsen fattade under hösten 2019 beslut om att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare i början av 2020. Även allmänheten skulle enligt beslutet erbjudas möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Företrädesemission genomförd i januari 2020

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillfördes därmed cirka 2,46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK. 2 483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 2 864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

SealWacs företrädesemission 2020 registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2020.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) skedde på Spotlight Stock Market fram till 24 februari 2020. Omvandling av BTA till vanliga aktier beräknas ske 28 februari 2020.

Risker och osäkerhetsfaktorer

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning för 2018 och Memorandum från 2020, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna bokslutskommuniké har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari – Mars 2020                                                                       den 14 maj 2020

Delårsrapport Januari – Juni 2020                                                                        den 21 augusti 2020

Delårsrapport Januari – September 2020                                                             den 6 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020                                                                               den 19 februari 2021                          

Årsstämma hålls den 14 maj 2020 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

                                                    

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.                                         

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                    

Göteborg den 25 februari 2020

SealWacs AB (publ)

 

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta: Sören Sandström, VD, Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se