SealWacs AB: Bolaget har tecknat avtal om återbetalning av del av brygglån samt beslutat om riktad nyemission till långivaren.

I pressmeddelande den 5 juli 2021 informerade SealWacs om att Bolaget upptagit ett brygglån om 14 MSEK för att finansiera förvärvet av We Care AS. Nu kan SealWacs meddela återbetalning av 7,5 MSEK. Återstoden av skulden ska, enligt Tilläggsavtal med långivaren, återbetalas senast den 31 december 2022. Styrelsen i SealWacs har fattat beslut om att rikta en nyemission till långivaren om sammantaget 1,0 MSEK.

SealWacs AB med de båda norska dotterbolagen MaxSnus.no AS och We Care AS, verksamma inom segmentet ”Alternativ till tobaksrökning”, har genom förvärven av de norska företagen blivit kassaflödespositivt. För att underlätta åternoteringsprocessen hos Spotlight Stockmarket och för att skjuta fram genomförande av den planerade offensiva nyemissionen beslöt styrelsen att använda dotterbolagens likvida medel för att redan nu återbetala 7,5 MSEK av det upptagna brygglånet.

Utöver detta har styrelsen och långivaren överenskommit om att SealWacs genomför en riktad nyemission till långivaren till kursen 0,53 SEK om sammantaget cirka 1,0 MSEK.

Långivaren ska äga rätt att, efter den 1 mars 2022, som alternativ till kontant återbetalning av det den återstående skulden, påkalla riktade kvittningsemissioner av aktier i SealWacs till ett värde som helt eller delvis motsvarar den totala utestående skulden.

Såväl MaxSnus som We Care har en stadig försäljningstillväxt och god och växande lönsamhet. Företrädesemissionen, som planeras att genomföras innan årsstämman 2022, syftar till att finansiera offensiva marknadssatsningar på en breddad internationell lansering av Bolagets produkter.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgtan 4 411 16 Göteborg

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se