SEALWACS AB: Företrädesemissionen fulltecknad

Den 30 januari 2020 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission om högst 2 464 216 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om exakt 100 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 2 464 216 SEK före emissionskostnader om cirka 0,15 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut i morgon, den 5 februari 2020.

VD Sören Sandström kommenterar

”Jag vill tacka alla som, trots avsevärda förseningar i projektet under de senaste två åren, valt att investera i SealWacs. Med likviden som bolaget tillförs kan vi nu ta till vara på potentialen som vi ser för vår produkt SealWacs Sensor och först och främst genomföra den påbörjade valideringen av produktens funktion och tillförlitlighet och förutsatt att den blir bra, fortsätta marknadslanseringen av metoden, först på den svenska marknaden och därefter utomlands. Vi vet sedan tidigare att det finns ett klart intresse bland de svenska tillverkarna av plastpåsar på rulle. När vi väl lyckats sälja in systemet till de första tillverkarna kommer marknadsarbetet att inriktas mot de maskinleverantörer som förser plastpåstillverkarna med utrustning till deras produktionslinjer.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillförs därmed cirka 2,46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK. 2 483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut i morgon, den 5 februari 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När SealWacs företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 240 810 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 864 651,10 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske under andra halvan av februari 2020.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se      

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se