SEALWACS AB: Sista dag för handel i BTA

I januari genomförde SEALWACS AB (”SealWacs”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 24 februari 2020 och stoppdag är den 26 februari 2020.

3 080 270 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP- konto/depå den 28 februari 2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SealWacs till 9 240 810 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 864 651,10 SEK.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

 

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

 

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

 

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se