SealWacs beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera validering av ”SealWacs Sensor”.

Vid styrelsesammanträde i Sealwacs AB (publ) idag den 7 januari 2020 beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 2,5 MSEK. Syftet med nyemissionen är att finansiera valideringen av ”SealWacs Sensor” och den inledande marknadsintroduktionen av systemet. 

Motiv för nyemissionen

Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik, har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade sig bli betydligt svårare än Bolaget hade räknat med. Erfarenheterna visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen.

Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål. SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.   

Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter.

För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras. SealWacs styrelse har därför fattat beslut om att genomföra nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

 

Sören Sandström, VD för SealWacs, kommenterar:

”Efter det framgångsrika arbetet med att utvecklas en helt unik sensor för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkningen av plastpåsar på rulle, då vi lyckats hålla tidsplan och budget i minsta detalj, har vi haft två år som inneburit avsevärda förseningar men som samtidigt lett fram till att vi lyckats lösa problem som vi tidigare inte känt till. Vi förstod inte kundernas behov av enkla och frekventa byten av tillverkningsparametrar som exempelvis påstyper, storlekar och material och hade därför inte anpassat systemet för detta. Nu har vi utvecklat ett komplett system bestående av sensor, manöverpanel, larm och dataloggningsfunktion och därigenom lyckats överkomma samtliga problem som dykt upp under arbetet med att anpassa systemet efter kundernas behov.

Vi har nu påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet hos en stor svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Om dessa utprovningar går bra, så vet vi att intresset finns från ett antal framträdande företag i branschen. Vi hoppas att den planerade företrädesemissionen ska inbringa det kapital bolaget behöver för att slutföra valideringen och påbörja en marknadsintroduktion av ”SealWacs Sensor”.

 

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i SealWacs beslutade den 7 januari 2020, med stöd av bemyndigandet lämnat vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, om en nyemission om högst 3 080 270 aktier envar med ett kvotvärde om 0,31 kronor till en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 2 464 216 kronor.

Genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital från 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier med högst 954 883,7 kronor till 2 864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier.

 

Erbjudandet i sammandrag

 • Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020.
 • Teckningstid: 16 januari 2020 – 30 januari 2020.
 • Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 – 27 januari 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.
 • Värdering: 4 928 432 MSEK (pre money).
 • Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 0,15 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 procent av den totala emissionslikviden.
 • Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket.

 

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

  

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Göteborg den 7 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

   

 

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020.

 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se