Sista dag att nyttja teckningsoptioner serie TO 5

Idag, den 15 april 2021, är sista dagen att nyttja teckningsoptioner serie TO 5 i Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”). Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aptahem till ett pris om 1,40 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO5 kommer Bolaget att tillföras cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner serie TO 5 som inte nyttjas idag, den 15 april 2021, förfaller värdelösa.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 5:

  • Emissionsvolym: 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 som kan inbringa totalt cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
  • Lösenpriset fastställdes till 1,40 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till detta lösenpris.
  • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 5 kan äga rum under perioden 1 – 15 april 2021.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 11 974 376 aktier och aktiekapitalet med 2 721 449,102167 SEK, till 77 833 448 aktier respektive 17 689 420,073177 SEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 5 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.aptahem.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:      

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)    
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel finns på Aptahems webbplats (www.aptahem.com), på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.