Star Vault genomför fullt säkerställd företrädesemission om 5 mkr

Styrelsen för Star Vault AB (publ) (”Star Vault” eller ”Bolaget”) har den 4 december 2020 beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 5 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2020. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att varje tjugotal (20) befintliga aktier, oavsett aktieslag (A respektive B-aktier), ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,35 kronor i samma aktieslag. Teckningstiden löper under perioden den 15 december 2020 till och med den 30 december 2020. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 5 035 701,30 kr före emissionskostnader. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 11 december 2020. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 14 387 718 stycken till högst 302 142 078 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 143 877,18 kronor till högst 3 021 420,78 kronor.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger i samma aktieslag. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Star Vault erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från Företrädesemissionen ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i arbetet att framgångsrikt kunna finjustera och lansera Mortal Online 2 under optimala förhållanden.

Tidsplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020 om det specifikt inte anges annat).

9 december: Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i  Företrädesemissionen (inklusive teckningsrätter)

10 december: Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen (exklusive teckningsrätter)

11 december: Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

14 december: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum 

15 december: Teckningsperioden inleds

15 december: Handel med teckningsrätter inleds

15 december: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

28 december: Handel med teckningsrätter avslutas

30 december: Teckningsperioden avslutas

7 januari 2021: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Henrik Nyström
CEO
info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.
http://www.starvault.se