Starbreeze offentliggör utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Starbreeze AB (publ) (“Starbreeze” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission, för vilken den förlängda teckningsperioden avslutades den 20 juni 2023. Utfallet i företrädesemissionen visar att teckningen genom utnyttjande av teckningsrätter och ansökningar om teckning utan stöd av teckningsrätter totalt motsvarar cirka 103 procent av de aktier som erbjudits för teckning. Aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter tillsammans med ansökningarna om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 98 procent av de erbjudna aktierna av serie A och cirka 104 procent av de erbjudna aktierna av serie B. Genom företrädesemissionen kommer Starbreeze att tillföras en bruttolikvid om cirka 453 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Tobias Sjögren, VD för Starbreeze kommenterar i samband med offentliggörandet;
”Vi är stolta och tacksamma för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i den övertecknade nyemissionen. Vi kan nu fullt ut exekvera på vår tillväxtstrategi genom att påskynda utvecklingen av våra nästa interna projekt, utöka vår tredjepartsförläggning och skapa ett starkare, mer diversifierat, Starbreeze. Vårt fokus förblir orubbligt – att skapa tillväxt och värde för våra spelare och våra aktieägare.”

I företrädesemissionen erbjöds högst 136 923 830 aktier av serie A och 466 917 220 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie, oavsett aktieslag. Utfallet av företrädesemissionen visar att 120 037 825 aktier av serie A, motsvarande cirka 88 procent av de erbjudna aktierna av serie A och 400 505 755 aktier av serie B, motsvarande cirka 86 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter samt att ansökningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om 13 576 017 aktier av serie A, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna av serie A och 87 237 057 aktier av serie B, motsvarande cirka 19 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har inkommit. Följaktligen motsvarar de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter tillsammans med ansökningarna om teckning utan stöd av teckningsrätter totalt cirka 103 procent av de erbjudna aktierna, där aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter tillsammans med ansökningarna om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 98 procent av de erbjudna aktierna av serie A och cirka 104 procent av de erbjudna aktierna av serie B. Digital Bros S.p.A:s garantiåtagande kommer att användas för teckning, genom kvittning av del av omförhandlingsavgiften, av 3 309 988 aktier av serie A, motsvarande cirka 0,5 procent av de erbjudna aktierna. Efter företrädesemissionen, men innan konvertering av sitt konvertibellån, kommer Digital Bros inneha cirka 12 procent av aktierna och cirka 30 procent av rösterna i Starbreeze. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 453 miljoner kronor före transaktionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 26 maj 2023 och det tilläggsprospekt som publicerades den 16 juni 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 22 juni 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast den 27 juni 2023, enligt instruktioner på avräkningsnotan. De som har tecknat aktier genom en förvaltare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 27 juni 2023. När ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA:er) att konverteras till nya aktier. Nya aktier förväntas handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 3 juli 2023.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med 12 076 821,04 SEK, från nuvarande 14 492 185,37 SEK, till 26 569 006,42 SEK genom emission av 136 923 830 nya aktier av serie A och 466 917 220 nya aktier av serie B. Efter företrädesemission kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till 1 328 450 316 aktier, varav 301 210 042 aktier av serie A och 1 027 240 274 aktier av serie B.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Sole Global Coordinator och Bookrunner, Lazard är finansiell rådgivare, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, CEO
Tel: +46 (0)8–209 229, email: ir@starbreeze.com

Mats Juhl, CFO
Tel: +46 (0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Erbjudande om att delta i Starbreeze företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Starbreeze publicerade den 26 maj 2023 samt genom det tilläggsprospekt som Starbreeze publicerade den 16 juni 2023. Prospektet och tilläggsprospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängliga på Starbreeze hemsida, www.starbreeze.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet och tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet och tilläggsprospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Starbreeze och erbjudandet enligt prospektet och tilläggsprospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt tilläggsprospektet.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, publiceras, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper som hänvisas till i pressmeddelandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Bolaget kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige, Danmark, Finland och Norge. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.