Starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Den 28 april 2023 offentliggjorde Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission av aktier av serie A och aktier av serie B om cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma som hölls den 24 maj 2023. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag den 26 maj 2023 godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Starbreeze webbplats (www.starbreeze.com) samt Carnegies webbplats för prospekt (www.carnegie.se).

Anmälningssedlar för teckning av aktier med respektive utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Starbreeze och Carnegies webbplatser.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Sole Global Coordinator och Bookrunner, Lazard är finansiell rådgivare, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, CEO
Tel: +46 (0)8–209 229, email: ir@starbreeze.com

Mats Juhl, CFO
Tel: +46 (0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Erbjudande om att delta i Starbreeze företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Starbreeze publicerade den 26 maj 2023. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Starbreeze hemsida, www.starbreeze.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Starbreeze och erbjudandet enligt prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt eventuella tillägg till prospektet.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, publiceras, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper som hänvisas till i pressmeddelandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Bolaget kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige, Danmark, Finland och Norge. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.