tbd30 AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM OCH PUBLICERAR PROSPEKT FÖR ERBJUDANDE AV A-AKTIER

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

tbd30 AB (publ) (”tbd30” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag eller "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC), offentliggör idag ett erbjudande av A-aktier inför notering av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), således publicerar Bolaget idag även ett prospekt för Erbjudandet. Erbjudandet motsvarar högst 840miljoner vilka avses användas för att inom 30 månader förvärva ett onoterat bolag (”Målbolag”) i Norden med verksamhet inom affärstjänster. Grundarna och övriga styrelseledamöter har tillsammans med sju Cornerstone-investerare åtagit sig att teckna A-aktier i Erbjudandet om totalt 491 miljoner kronor. Första dag för handel i tbd30s A-aktier förväntas bli den 24 juni 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet och noteringen av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare inleds den 15 juni 2021 och förväntas pågå fram till och med den 23 juni 2021.
 • Första dag för handel i Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 24 juni 2021.
 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 100 kronor per A-aktie.
 • Erbjudandet omfattar högst 8 000 000 nyemitterade A-aktier motsvarande en emissionslikvid om 800 miljoner kronor samt därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet avser Bolaget att utfärda en option till Sole Global Coordinator att för Bolagets räkning sälja ytterligare 400 000 nya A-aktier motsvarande högst 5 procent av antalet A-aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, helt eller delvis, under en period om 30 dagar från och med första dag för handel i Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm2.
 • Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen tillsammans högst 8 400 000 A-aktier motsvarande 840 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av A-aktierna samt 80 procent av samtliga aktier i Bolaget3, efter fullföljandet av Erbjudandet samt fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen.
 • Anders Böös och Anders Lönnqvist (”Grundarna”)4 tillsammans med övriga styrelseledamöter har inför noteringen på Nasdaq Stockholm åtagit sig att teckna A-aktier om minst 75 miljoner kronor motsvarande cirka 9,4 procent av A-aktierna i Erbjudandet. Utöver investeringen i A-aktier har Grundarna och övriga befintliga aktieägare sammantaget tillfört 40,5 MSEK till Bolaget genom emission och teckning av 2 000 000 Sponsoroptioner, 2 000 000 B-aktier, 100 000 C-aktier samt genom ett låneavtal med Grundarna vilket kan användas av Bolaget och på Bolagets begäran även omvandlas till villkorat kapitaltillskott, vilket beskrivs vidare i prospektet.
 • RoosGruppen AB, Carnegie Fonder AB, Lannebo Fonder AB, Nordic Cross Asset Management AB, Norron AB, Per Josefsson Invest AB och Skirner AB (tillsammans ”Cornerstone-investerare”) har åtagit sig att teckna A-aktier om totalt 416 MSEK motsvarande 52 procent av A-aktierna i Erbjudandet.
 • Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från Cornerstone-investerare, Grundarna och övriga styrelseledamöter totalt 491 miljoner kronor motsvarande cirka 61,4 procent av A-aktierna i Erbjudandet.
 • A-aktier förvärvade genom Erbjudandet och genom Övertilldelningsoptionen har en förutbestämd rätt att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021:2 (”Investeraroption 1”) baserat på respektive A-aktieägares innehav på en avstämningsdag som beräknas vara den 29 juli 2021. Det innebär att sista dag för handel i A-aktien för att äga rätt att erhålla teckningsoption av serie 2021:2 är den 27 juli 2021 samt första dag för handel i A-aktien utan rätt att erhålla teckningsoption serie 2021:2 är den 28 juli 2021. Investeraroptioner 1 förväntas upptas till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 augusti 2021. Fyra (4) Investeraroptioner 1 kan utnyttjas för teckning av en (1) A-aktie till en teckningskurs om 115 SEK per A-aktie.
 • Utöver rätten att erhålla Investeraroption 1, har varje A-aktie som inte inlöses i samband med ett Förvärv rätt att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021:3 (”Investeraroption 2”). Investeraroptionerna 2 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med att Förvärvet slutförs. Fyra (4) Investeraroptioner 2 berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs om 115 SEK per A-aktie.
 • Emissionslikviden från Erbjudandet och de aktier som inte säljs genom Övertilldelningsoptionen kommer i sin helhet att deponeras på ett spärrat konto hos DNB Bank ASA, Filial Sverige (”DNB”). Bolaget, DNB och Nordic Trustee, i egenskap av agent för ägare av Bolagets A-aktier, avser ingå ett avtal som innebär att DNB på uppdrag av Bolaget kommer att förse kontot med en kontospärr. Nordic Trustee agerar agent för A-aktieägare avseende förfogande av medel på kontot. Avtalet medför att tbd30 inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren i avtalet är uppfyllda.
 • Aktieägarna i tbd30 har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med den bolagsstämma som avser godkänna ett av styrelsen och Bolaget offentliggjort Förvärv och på så vis kunna återfå genom inlösen motsvarande 100 procent av priset per A-aktie i Erbjudandet under förutsättning att investeraren också röstar nej till Förvärvet vid bolagsstämman.
 • Nasdaq Stockholm AB har den 10 juni 2021 med sedvanliga villkor bedömt att tbd30 uppfyller noteringskraven på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att tbd30 inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets A-aktier uppfylls senast första dag för handel.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet, samt Investeraroption 1, Investeraroption 2 och Sponsoroptioner ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och som idag har godkänts av Finansinspektionen och är tillgängligt (på svenska med engelsk översättning) på Bolagets hemsida (www.tbd30.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Ingrid Bonde, styrelseordförande i tbd30, kommenterar:
"Jag är väldigt glad över att få vara ordförande för en styrelse och ledning med gedigen erfarenhet av investeringar och affärsutveckling. Tbd30 möjliggör investering tidigt i ett privat bolag och investerarna får den transparens som en notering innebär. Den som investerar i tbd30 är med och fattar beslut om förvärv med rätt att få tillbaka det tecknade beloppet om man inte samtycker och sponsorer, styrelse och ledning står för allt riskkapital om inte affären blir av.”

Anders Lönnqvist, VD och en av medgrundarna av tbd30, kommenterar:
”Jag ser fram emot att kunna bidra med vår långa erfarenhet av värdeskapande på både den publika och privata marknaden. Genom tbd30 kan bolag fokusera på sin verksamhet och få hjälp med skalbar tillväxt genom en notering där vi har ett starkt gemensamt intresse för fortsatt affärsutveckling .”

Bakgrund och information om tbd30
Syftet med tbd30 är att kunna erbjuda investerare en exponering mot ett intressant och spännande företag som innan ett potentiellt förvärv av tbd30 verkar som ett onoterat företag i privat miljö. Detta möjliggörs genom de unika egenskaper som följer med förvärvsbolag – där investerarna investerar tillsammans med grundare och sponsorer men samtidigt har möjlighet att kunna granska ett förslag till affärskombination innan det kan genomföras. För att affärskombinationen ska kunna genomföras krävs att en bolagsstämma i Bolaget röstar för att genomföra ett Förvärv med tillräcklig majoritet. Investerare bereds möjlighet att begära inlösen av sina A-aktier och erhålla återbetalning av upp till 100 procent av sitt nominella investerade belopp under förutsättning att investeraren också röstar nej till Förvärvet vid bolagsstämman som behandlar detta.

Den typ av målbolag tbd30 framför allt eftersöker har starka marknadspositioner inom sitt respektive delsegment eller nischmarknad, uppvisar god organisk tillväxt och har en hög andel kontrakterade och återkommande intäkter. Affärsmodellen ska också ha en inneboende skalbarhet och därigenom ska företaget kunna växa intäkterna med stärkta marginaler. Det ska även finnas utrymme att växa genom vidare förvärv och marknadskonsolidering, något som underlättas av en affärskombination med tbd30 och de möjligheter som följer av detta med tillgång till kapitalmarknaden

Bolagets ambition är att identifiera målbolag med ett totalt bolagsvärde mellan 2 – 5 miljarder SEK, förutsatt att tbd30s aktieägare ger sitt godkännande på en bolagsstämma. Detta innebär att en affärskombination förutses huvudsakligen komma att ske genom en nyemission riktad till målbolagets aktieägare i kombination med kontanter samt till viss del och vid behov genom upptagande av extern lånefinansiering.Grundarna har tillsammans med styrelsen i övrigt en omfattande erfarenhet från ett stort antal företag inom affärstjänstesektorn, bland annat genom nuvarande och tidigare i engagemang i varierande roller såsom ägare, styrelseuppdrag, exekutiva uppdrag och genom rådgivning. Det finns en gedigen erfarenhet av att leda och driva företag i olika faser och från medverkan i ett stort antal förvärv och fusioner. Som stöd för processen att hitta, analysera och genomföra Förvärv har en kompetent styrelse rekryterats med stor erfarenhet och integritet. Sammantaget är tbd30 därmed väl rustat för att kunna genomföra Bolagets planer och ambitioner.

Mer information om tbd30 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.tbd30.se.

Prospekt och anmälan
Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och som idag har godkänts av Finansinspektionen och är tillgängligt (på svenska med engelsk översättning) på Bolagets hemsida (www.tbd30.se) och Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Det svenska prospektet kommer inom några få dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Anmälan från allmänheten ska göras via Avanzas (www.avanza.se) eller Nordnets (www.nordnet.se) respektive internettjänster.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Det svenskspråkiga prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för tbd30 eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Erbjudandet.

Preliminär tidplan

Händelse Preliminära datum
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och institutionella investerare: 15 Juni – 23 juni 2021
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 23 / 24 juni 2021
Första handelsdag av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm 24 juni 2021
Likviddag för Erbjudandet 29 juni 2021
Sista dag för handel i A-aktier för att äga rätt att erhålla teckningsoption av serie 2021:2 27 juli 2021
Första dag för handel i A-aktier utan rätt att erhålla teckningsoption serie 2021:2 28 juli 2021
Avstämningsdag för att erhålla teckningsoption av serie 2021:2 29 juli 2021
Förväntad dförsta dag för handel för teckningsoption av serie 2021:2 2 augusti 2021

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. DNB Markets är Joint Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136

caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan information som tbd30 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.

tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i tbd30 i någon jurisdiktion, varken från tbd30 eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på bland annat Bolagets hemsida.

I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på tbd30s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att tbd30s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i tbd30s aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende tbd30s aktier.Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende tbd30s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
 

1 Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
2 A-aktier som av Sole Global Coordinator förvärvas inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer efter stabiliseringsperioden har löpt ut överföras till Bolaget vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget avser sedan att inför nästkommande årsstämma den 17 september 2021 föreslå att sådana aktier löses in av Bolaget.
Inräknat de 100,000 C-aktier vilka till fullo vid ett eventuellt Förvärv, kommer inlösas av Bolaget till sinursprungliga emissionskurs och ej har rätt till vinstutdelning.
4 Genom AGB Kronolund AB respektive Servisen Investment Management AB