TCECUR Sweden AB: TCECURs företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

TCECUR Sweden AB (publ) har genomfört en företrädesemission av 1 407 252 A-aktier motsvarande 25,3 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 56,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 222 procent. Därtill beslutade styrelsen att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning, varvid Bolaget emitterar ytterligare 55 556 A-aktier motsvarande 1 MSEK. Totalt tillförs TCECUR Sweden AB i kontant emissionslikvid därmed ca 26,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen är nu registrerade hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 23 november 2020. Stoppdagen är den 25 november 2020. De nyemitterade A-aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 27 november 2020.
 
Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 538 412 SEK fördelat på 6 153 648 A-aktier.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.