#21-103 Företrädesemission i TCECUR Sweden AB

Styrelsen i TCECUR Sweden AB (nedan ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 november 2021. Avstämningsdag är den 10 november 2021.

För varje aktie i Bolaget av serie A som innehas på avstämningsdagen den 10 november 2021 erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. Teckningskursen är 32,00 SEK per nyemitterad aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 12 – 26 november 2021. Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic SME under perioden från och med den 12 november till och med den 23 november 2021. Handel i betalda tecknade aktier äger rum på Nordic SME från och med den 12 november 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 8 november 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TCECUR Sweden TRA

Kortnamn: TCC TRA

ISIN-kod: SE0017084023

FISN-kod: TCECUR/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-11-12

Sista dag för handel: 2021-11-23             

Instrument-ID: 8Q76

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 934 663

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: TCECUR Sweden BTA

Kortnamn: TCC BTA

ISIN-kod: SE0017084031

FISN-kod: TCECUR/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-11-12

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 8Q77

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 1 733 665

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.