TCECUR Sweden AB tillförs ca 26,3 MSEK i kontanta medel genom en övertecknad företrädesemission och beslutad övertilldelning

TCECUR Sweden AB (publ) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om ca 25,3 MSEK tecknats till ca 222%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om ca 1 MSEK.

 
Med stöd av bemyndigande från årstämman den 11 juni 2020 beslutade styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ) den 29 september 2020 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

 
Företrädesemissionen omfattade 1 407 252 aktier till en kurs om 18 SEK. Totalt inkom teckningar för 3 121 843 aktier, varav 1 332 549 aktier med företrädesrätt och 1 789 294 utan företrädesrätt. Företrädesemissionens fulla antal, 1 407 252 aktier, kommer därmed att tilldelas.

 
Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i informations-memorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 55 556 aktier (motsvarande ca 1 MSEK) till 18 SEK per aktie. Totalt tillförs TCECUR Sweden AB i kontant emissionslikvid därmed ca 26,3 MSEK före emissionskostnader.

  • ”Vi gläds över det positiva utfallet av emissionen och att vi har ett starkt intresse från befintliga och nytillkomna investerare”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR,

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 6 153 648 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 365 702 SEK till 1 538 412 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.
 
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 16 – 30 oktober 2020. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning utifrån sin pro-rata andel av teckning med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 
Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nordic SME. De som tilldelats aktier inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla BTA av en separat serie som ej kommer att handlas på Nordic SME. Upptagande av handel i dessa nya aktier kommer att tillkännages genom en separat pressrelease.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 november 2020 kl 15:00.