Teckningskurs i Absolicons företrädesemission fastställd

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemisson om 95 MSEK. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 115 kr. Teckningsperioden löper från den 31 mars till och med den 21 april 2022.

Styrelsen i Absolicon, nedan kallat bolaget, har i februari 2022 beslutat om en företrädesemisson om 95 MSEK. Företrädesemissionen om 95 MSEK med en överteckningsoption om 5% tillför vid fullteckning och med utnyttjande av övertilldelningsemission nätt 100 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 3 MSEK. Nettolikviden förväntas användas till:

 • Försäljning och marknadsföringskostnader – 40%
 • Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 50%
 • Forskning & utveckling – 10%

Emissionslikviden skall framför allt användas till att genomföra pilotinstallationerna hos de multinationella bolag man idag skrivit avsiktsförklaringar med, ge kapacitet att förhandla och utveckla fler projektförslag samt en omfattande marknadskampanj hösten 2022.

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i emissionen: 2022-03-25
 • Avstämningsdag:  2022-03-29
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i emissionen:  2022-03-28
 • Teckningsperiod: 2022-03-31 – 2022-04-21
 • Handel med teckningsrätter:  2022-03-31 – 2022-04-14
 • Handel med BTA: 2022-03-31 – till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket
 • Teckningsresultatet offentliggörs: 2022-04-25 (på eftermiddagen)
 • Emissionen registreras på Bolagsverket: Beräknas ske vecka 19

Bakgrund till emissionen

Fem av världens största multinationella bolag har meddelat att de avser installera Bolagets solteknik och driva sina industriella processer med solvärme. Flertalet av pilotinstallationerna skall installeras redan under 2022. Parallellt närmar sig Bolaget försäljning av produktionslinor.

Bolaget genomför därför en företrädesemisson om 95 MSEK för att bli världens ledande företag inom solvärme för industriella processer, en marknad på nära 1 trillion dollar fram till 2050.

Emissionen avslutar det fleråriga införsäljningsarbetet hos multinationella bolag där Bolaget först byggt ett marknadsteam och skapat marknadsföringsmaterial, sedan jobbat brett i många sektorer och kommunicerat med flera hundratals intresserade bolag, därefter fokuserat på livsmedel och dryck där de förhandlat med ett tiotal av världens största bolag och nu uppfyllt målet som antogs våren 2021 om att teckna fem pilotinstallationer.

Emissionsvillkor

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 115 kr. Teckningsperioden löper från den 31 mars till och med den 21 april 2022.

Avstämningsdagen infaller den 29 mars. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter är den 25 mars. Första dagen för handel exklusive rätter är den 28 mars.

Emissionen omfattar högst 822 598 aktier, varvid antalet aktier ökar från 2 467 794 aktier till 3 290 392 aktier. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 2 467 794 kr till 3 290 392 kr.

Övertilldelning

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 40 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Tilldelningsprinciper

Aktier tilldelas först till de som tecknat aktier med stöd i teckningsrätter. Om inte alla teckningsrätter används för att teckna nya aktier skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till tecknare som tecknat aktier utan stöd i teckningsrätter.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd i teckningsrätter ske till dem som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Utfästelse om ytterligare tilldelning

Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 40 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 20 aktier. Utfästelsen sker i syfte att utöka antalet aktieägare i Bolaget.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 25 MSEK, motsvarande 26% av teckningsbeloppet från Bolagets vd och huvudägare Joakim Byström samt styrelseledamot Olle Olsson. Bolaget har ej begärt säkerhet för fullgörandet av garantierna.

Betalning av aktier

Betalning av aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.