Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 7

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under september 2021 en företrädesemission av units där varje unit bestod av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 7. Totalt emitterades 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 vederlagsfritt. Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 3 mars – 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara kvotvärdet och som högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,46 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 7 börjar den 22 mars 2022 och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer Bolaget att tillföras cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 7:

  • Emissionsvolym: 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 som kan inbringa totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
  • Lösenpriset har fastställts till 0,32 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till detta lösenpris.
  • Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 3 mars – 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara kvotvärdet och som högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,46 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie.
  • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 kan äga rum under perioden 22 mars – 5 april 2022.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 7 är den 1 april 2022.
  • Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems hemsida (www.aptahem.com), på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 5 april 2022 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 30 906 288 aktier och aktiekapitalet med 7 024 156,392694 SEK, till 149 322 813 aktier respektive 33 937 003,094937 SEK.

Notera att teckningsoptioner serie TO 7 som inte avyttras senast den 1 april 2022 alternativt nyttjas senast den 5 april 2022 förfaller värdelösa.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 7 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.aptahem.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:      

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)     

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)     

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems hemsida (www.aptahem.com), på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.