Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B i Mackmyra har fastställts till 0,14 SEK per aktie

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2023 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), bestående av A-aktier och B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen för Teckningsoptionerna har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,15 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,14 SEK. Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptioner av serie TO1A inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av A-aktier senast den 31 maj 2024. För att teckningsoptioner av serie TO1B inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av B-aktier senast den 31 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 28 maj 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 31 maj 2024.

Fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.mackmyra.se

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Teckningsperiod: 20 maj 2024 – 31 maj 2024

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1B: 28 maj 2024

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie

Emissionsvolym: Totalt 107 743 360 Teckningsoptioner emitterades i Företrädesemissionen, fördelat på 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A och 104 431 360 teckningsoptioner av serie TO1B. Teckningsoptionerna av serie TO1A berättigar till teckning av 3 312 000 A-aktier och teckningsoptionerna av serie TO1B berättigar till teckning av 104 431 360 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 28 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Aktier och aktiekapital:

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 107 743 360 aktier, fördelat på 3 312 000 A-aktier och 104 431 360 B-aktier, från 280 058 477 aktier, fördelat på 8 280 000 A-aktier och 271 778 477 B-aktier till 387 801 837 aktier, fördelat på 11 592 000 A-aktier och 376 209 837 B-aktier. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna att öka med ytterligare 14 437 610,240 SEK, från 37 527 835,918 SEK till 51 965 446,158 SEK.

Notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 31 maj 2024, alternativt avyttras senast den 28 maj 2024, förfaller utan värde. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptionerna.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mackmyra.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Björsjö, tf VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Thérèse Brandt, CFO, 0708-52 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser