Kommuniké från extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 29 maj 2019 – Beslut om företrädesemission

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 29 maj 2019 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och det fullständiga förslaget till beslut. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mackmyra.se.

Godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemission av aktier 

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B, om ca 52,9 MSEK. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie och avser högst 7 052 547 aktier, varav högst 138 000 aktier av serie A och 6 914 547 aktier av Serie B. Utspädningseffekten vid full teckning blir cirka 33,3 procent av kapitalet och rösterna. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 befintlig A-aktie berättigar till 1 teckningsrätt för nya A-aktier och 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny A-aktie. 1 befintlig B-aktie berättigar till 1 teckningsrätt för nya B-aktier och 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 52 894 103 kronor före emissionskostnader. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande indikativa tidplan:

Omkring 3 juni: Offentliggörande av prospekt.

3 juni: Sista dag för handel med Mackmyras aktie med rätt att erhålla teckningsrätter

4 juni: Första dag för handel med Mackmyras aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter

5 juni: Avstämningsdag

10-25 juni: Teckningsperiod för företrädesemissionen

10-20 juni: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Stockholm

Omkring 28 juni: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det prospekt som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 3 juni 2019. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra: Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.