Mackmyra genomför riktad emission av units till emissionsgarant i samband med den genomförda företrädesemissionen

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 14 november 2023 (“Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen har Mackmyras styrelse idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 143 369 units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B, till en garant i Företrädesemissionen (”Ersättningsemissionen”). Samtliga units som emitterats genom Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Som tidigare kommunicerats erhöll Bolaget en toppgaranti om cirka 2,0 MSEK i samband med Företrädesemissionen. För toppgarantin utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget till en teckningskurs om 2,79 SEK per unit, motsvarande 0,31 SEK per aktie. Varje unit består av nio (9) nyemitterade B-aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1B.

Följaktligen har styrelsen för Mackmyra idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 november 2023, beslutat om Ersättningsemissionen till Aggregate Media Fund XI KB, motsvarande 143 369 units. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot garanten eftersom garantens fordran mot Bolaget, som uppkommit med anledning av lämnad toppgaranti i samband med Företrädesemissionen, ska kvittas enligt det ingångna garantiavtalet. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och det låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det prospekt som publicerades den 16 november 2023.

Betalning sker genom kvittning av garantens fordran mot Bolaget, som utgörs av garantens garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår, i enlighet med ingångna garantiavtal, till en kurs om 2,79 SEK per unit, motsvarande 0,31 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Samtliga units som emitterats genom Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 1 290 321 B-aktier, från 278 768 156 aktier fördelat på 8 280 000 A-aktier och 270 488 156 B-aktier till 280 058 477 aktier fördelat på 8 280 000 A-aktier och 271 778 477 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med 172 903,014 SEK, från 37 354 932,904 SEK till 37 527 835,918 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,46 procent av det totala antalet aktier och 0,36 procent av rösterna i Bolaget (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen).

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO1B utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 573 476 B-aktier, från 271 778 477 B-aktier till 272 351 953 B-aktier. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av TO1B att öka med ytterligare 76 845,784 SEK, från 37 527 835,918 SEK till 37 604 681,702 SEK.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser