Teckningsoptioner av serie TO 4 tecknades till cirka 92,6 procent och Smoltek Nanotech Holding AB (publ) tillförs cirka 22,0 MSEK

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 1 168 078 teckningsoptioner av serie TO 4, motsvarande cirka 92,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 4, för teckning av 1 168 078 aktier till en teckningskurs om 18,82 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Smoltek cirka 22 MSEK före emissionskostnader.

 Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 pågick under perioden från och med den 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 fastställdes till 18,82 SEK.

Totalt nyttjades 1 168 078 teckningsoptioner av serie TO 4 för teckning av 1 168 078 aktier, innebärandes att cirka 92,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjades för teckning av aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning 
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 ökar antalet aktier i Smoltek med 1 168 078 aktier, från 8 114 817 aktier till totalt 9 282 895 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 139 151,31SEK, från 966 705,50 SEK till cirka 1 105 856,81 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO 4 uppgår utspädningen till cirka 12,6 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Smoltek i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta: 
Mangold Fondkommission AB 
Tel: +46 8 5050 1595 
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Smoltek, kontakta: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors   
 

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-05 08:58 CET.

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.