Teckningsoptioner serie TO 5 nyttjades till 95 % och tillför Aptahem 15,9 MSEK

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 5. Den 15 april 2021 avslutades nyttjandeperioden och totalt nyttjades 11 349 069 teckningsoptioner serie TO 5 för teckning av lika många aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 95 procent. Aptahem tillförs därmed cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,9 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Aptahems aktiekapital kommer att öka med 2 579 333,874306 SEK och antalet aktier kommer att öka med 11 349 069. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 17 547 304,845316 SEK fördelat på 77 208 141 aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske snarast möjligt efter registrering hos Bolagsverket.

VD Mikael Lindstam kommenterar:

”Det är glädjande att se det fortsatta förtroendet våra aktieägare har för Aptahem och vår läkemedelskandidat Apta-1. Med en i stort sett fulltecknad TO 5 stärker vi kassan så att vi fortsatt kan genomföra de planerade aktiviteter som krävs för att ta oss närmare klinik.”

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.