Teckningsperioden i Veg of Lunds företrädesemission inleds idag

Idag, den 15 augusti 2023, inleds teckningsperioden i Veg of Lund AB:s (publ) (”Veg of Lund” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av units bestående av aktier, vilken offentliggjordes den 4 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 29 augusti 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 29 augusti 2023. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Veg of Lund cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av fortsatt internationell expansion och löpande operationella kostnader samt återbetalning av lån.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Veg of Lund cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,2 procent av teckningsförbindelser och cirka 54,8 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 11 augusti 2023, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) aktier.
  • Teckningskursen är 4,6 SEK per unit och därmed 1,15 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 15 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 5 159 064 units och därmed högst 20 636 256 aktier.

Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras med anledning av Företrädesemissionen. Villkor och anvisningar hålls tillgängliga via Bolagets hemsida www.dugdrinks.com.www.dugdrinks.com.

Tidplan för Företrädesemissionen, alla datum är hänförliga till 2023

15 augusti – 24 augusti  Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
15 augusti – 29 augusti  Teckningsperiod för Företrädesemissionen
15 augusti till och med registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket Handel med BTU (betald tecknad unit). Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
1 september Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
12 september Beräknat datum för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Rådgivare
EK Equity AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Fredrik Carling, VD

Tel: +46 (0) 703 12 19 42

E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

www.dugdrinks.com

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, Schweiz, Danmark, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya units, aktier, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North regelverk för emittenter.