TH1NG förvärvar IIOOTE och satsar internationellt

TH1NG AB förvärvar samtliga aktier i IoT-plattformsleverantören IIOOTE AB; en konkurrerande plattforms- och tjänsteleverantör med verksamhet i Sverige och Tyskland. Bolaget har ett stort produktutbud med över 50 färdigpaketerade tjänster. Förvärvet innebär att TH1NG nu levererar tjänster till omkring 40 kommuner i Sverige och inleder en internationell satsning i Tyskland.

Köpeskillingen för förvärvet består av en kontant betalning om 1 500 000 kronor samt 1 000 000 aktier i TH1NG som emitteras till säljarna i en kvittningsemission ("Kvittningsemissionen") till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår därmed till 2 750 000 kronor. Tillträdesdag för förvärvet är idag. 
Aktierna har en lock-up period om 24 månader.

  • Detta är ett strategiskt bra förvärv av en konkurrent som nu blir ett komplement till oss och kan stärka oss i vår utveckling. Ambitionen är att integrera IIOOTEs lösningar med TH1NGs IoT-plattform, IoT Open. Tack vare denna integration kan vi optimera kostnaderna och bredda lösningserbjudandet ännu mer, säger Klas Westholm, VD för TH1NG

IIOOTE Sverige levererar tjänster till bland annat Mittnät som innefattar nio kommuner, däribland Karlstad, samt Servanet med 6 kommuner, samt Upplands-Bro och Borlänge med flera. IIOOTE levererar även tjänster till ett stort antal företagskunder. All teknisk utveckling, innovationsarbete samt försäljning i det svenska bolaget sker vid huvudkontoret i Göteborg.

  • Genom att integrera TH1NGs och IIOOTEs tekniska lösningar kan vi dels optimera kostnaderna för tjänster samt bredda funktionaliteten. Vi har en stor kundbas som efterfrågar fler tjänster och med detta förvärv så fyller vi på vår portfölj och ökar vårt utbud, säger Klas Westholm.

I och med förvärvet av IIOOTE inleds även en internationell satsning för TH1NG. IIOOTE Deutschland, med försäljningsansvar för den tyska marknaden är även delägare i bolaget HEATMANAGER som säljer smarta lösningar för energioptimering och värmereglering i fastigheter. I Tyskland har bolaget bland annat ett samarbete med operatören Melita och ett flertal kunder inom Smart City. 

  • Affären innebär att TH1NG också får ett fotfäste i Tyskland och att vi kan hitta nya kunder på en ny marknad. Tillsammans kommer vi att kunna sälja och leverera fler tjänster till både befintliga och nya kunder och därmed öka vår omsättning, säger Klas Westholm.  
  • Vi ser mycket fram emot att vidareutveckla IoT tjänster inom TH1NG. Behovet av en applikationsplattform med stöd för olika typer av tjänster och oberoende av teknologi efterfrågas allt oftare. TH1NG får ofta samma fråga, där möts vi i en mycket tydlig synergi där ett plus ett blir tre. Idag har IIOOTE ett 40-tal kunder inom olika smarta applikationer och nu skall vi skala upp ordentligt tillsammans. Därmed är vi redo för expansion och de större affärerna i en marknad där IIOOTE vunnit mycket förtroende på marknaden, säger Robert Spertina, VD för IIOOTE AB.  

Kvittningsemissisonen

Styrelsen i TH1NG har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om kvittningsemission om 1 000 000 aktier. Skälet till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att TH1NG ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Iioote AB. I samband med förvärvet har TH1NG åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i TH1NG. Teckningskursen har enligt aktieöverlåtelseavtalet fastställts till 1,25 kronor per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för TH1NG-aktien den 14 september 2023. Bolagets styrelse anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Kvittningsemissionen om 1 000 000 aktier riktas till säljarna Comperte AB, Carl Nordbeck, Grid Ventures GmbH samt MobIoT AB. Säljarna har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen. Betalning av aktierna sker genom kvittning av säljarnas återstående fordringar om sammanlagt 1 250 000 kronor.

Säljarna, tillika tecknarna i Kvittningsemissionen har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja, eller på annat sätt överlåta, aktierna som emitteras i Kvittningsemissionen under en period om 24 månader.

Kvittningsemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i TH1NG ökar med 1 000 000 aktier och röster, från 26 009 696 aktier och röster till 27 009 696 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 53 400 kronor, från cirka 1 388 917,77 kronor till cirka 1 442 317,77 kronor. Kvittningsemissionen innebär en utspädning om cirka 3,7 procent, baserat på antalet aktier och röster i TH1NG efter nyemissionen.

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

Denna information är sådan insiderinformation som TH1NG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september i 2023, klockan 11:59 CET

TH1NG UTVECKLAR OCH LEVERERAR SAMHÄLLSKRITISK DIGITAL INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR SMARTA OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN Med IoT-plattformen IoT Open kan TH1NG, tillsammans med samarbetspartners, koppla ihop alla saker som kommunicerar och därmed möjliggöra framtidens tjänster. Smarta fastigheter, -industrier, -hem, smart vård och -omsorg samt -hållbarhetsutveckling kan samtliga dra nytta av vår teknik och kompetens för att utveckla det smarta samhället som nu växer fram. Genom att knyta samman stora mängder av data från sensorer och andra enheter, kan IoT Open utgöra den centrala knutpunkten i samhället. Digital konnektivitet är grunden för att skapa dessa lösningar och tjänster, och TH1NG erbjuder flertalet olika kommunikationssätt, såsom internetuppkopplingar, M2M, LoRaWAN och 5G. TH1NG bildades 2018 och har cirka 23 anställda. Våra kontor finns i Stockholm och Borlänge. Certified Adviser är Redeye AB.