TopRight offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) ("TopRight" eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i den pågående företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) i TopRight som godkändes och registrerades den 22 augusti 2022 av Finansinspektionen och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att TopRight, efter publiceringen av Prospektet, offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 augusti 2022 att Bolaget har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Watteriet AB, org.nr. 556804-5164.

 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 och godkändes idag, 31 augusti 2022, av Finansinspektionen och finns tillgängligt på TopRights hemsida www.toprightnordic.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier som omfattas av erbjudandet i Prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 5 september 2022 (det vill säga inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

 

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.toprightnordic.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD
0703-32 30 07
anders.myrback@toprightnordic.com

 

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

 

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TopRight i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB