Tourn genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier och tillförs därigenom cirka 54 miljoner kronor

Pressmeddelande 9 december 2021

Tourn genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier och tillförs därigenom cirka 54 miljoner kronor 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Tourn International AB (publ) (”Tourn” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 54,10 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Tecknare i den Riktade Nyemissionen är Consensus Småbolag, som har tecknat sig för 460 000 aktier, och FE Fonder, som tecknat sig för 410 000 aktier, samt ett fåtal andra svenska välrenommerade investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 54 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Styrelsen för Tourn har med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 28 juni 2021 beslutat om en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 54,10 kronor motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market den 9 december 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Tourn cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med den Riktade Nyemissionen blir FE Fonder och Consensus Småbolag samt ett fåtal institutionella välrenommerade investerare nya aktieägare i Tourn.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att finansiera och accelerera tillväxten i NAGATO-plattformen genom utökade investeringar i sign-on bonusar, förbättra mjukvarufunktioner och stärka aktiviteter inom marknadsutveckling, med avsikt att öka kommersialiseringstakten för NAGATO.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, för att möjliggöra Bolagets fortsatta tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i mjukvaruutveckling för att tillvarata betydande marknadsmöjligheter, framförallt med avseende på Bolagets plattform NAGATO. Vidare bedöms den Riktade Nyemissionen ha genomförts med avsevärt mindre komplexitet än en företrädesemission samt att det är positivt att ytterligare diversifiera och förstärka ägarbasen i Bolaget bland institutionella och välrenommerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Tourn och dess aktieägare. 

Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market den 9 december 2021. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen sammantaget säkerställts marknadsmässigt och att den Riktade Nyemissionen genomförts på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt på marknadsmässiga villkor.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 000 000, från 8 753 350 till 9 753 350. Aktiekapitalet ökar med 100 000 kronor, från 875 335 kronor till 975 335 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 10,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 12 månader efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen. Aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att inte sälja några aktier i Tourn under en period om 90 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag. Därutöver har BGF Foundation AB åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra aktier under en period om 90 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Tourn International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 22:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robin Stenman, VD Tourn International AB
Mobil: +46 70 876 38 41
E-post: robin@tourn.com

Om Tourn 
Tourn är ett techbolag med ursprung i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Enligt ”Deloitte tech fast 500 (EMEA)” är Tourn är ett av Europas snabbast växande techbolag. Bolaget grundades 2010 men sedan 2014 utvecklar Bolaget tech-produkter inom företrädesvis influencer marketing men även inom social tech och fintech. Tourn utvecklar tech-plattformar direkt i Tourn, genom dotterbolag eller joint ventures, vidare förvärvar Tourn teknologier och bolag. 

Bolagets aktie, med kortnamn TOURN med ISIN SE0005568482, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Eminova är adviser@eminova.se eller +46 (0)8 684 211 00.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Tourn har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities (”Managern”). Managern agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managern är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Tourns aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och prefessionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och profisinella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”) Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Tourns aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Tourns aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Tourns aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Tourns aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Tourns aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.